Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia »  ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Pępowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Pępowo

Numer dokumentu: 69
Rok (4 cyfry): 2020
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wyznacza się Panią Katarzynę Kmiecik-Rosę – Sekretarza Gminy Pępowo i Kierownika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Pępowo na koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pępowo, zwaną dalej „koordynatorem”. Dane kontaktowe: ug@pepowo.pl tel. 655 736 308.
2. Wyznacza się Panią Katarzynę Klepacką – pracownika Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie na koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej w Pępowie, zwaną dalej „koordynatorem”. Dane kontaktowe: kadry@pepowo.edu.pl tel. 655 736 124.
3. Wyznacza się Panią Weronikę Zarembę – pracownika Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach na koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach, zwaną dalej „koordynatorem”. Dane kontaktowe: zaremba@skoraszewice.pepowo.pl tel. 655 737 625.
4. Wyznacza się Panią Anetę Grzymisławską – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie na koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie, zwaną dalej „koordynatorem”. Dane kontaktowe: gops@pepowo.pl , tel. 655 758 983.
5. Wyznacza się Panią Barbarę Krajkę – pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie na koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie, zwaną dalej „koordynatorem”. Dane kontaktowe: gok@pepowo.pl tel. 655 736 444

§ 2
1. Do zadań koordynatorów, o którym mowa w paragrafie 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:
1)wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez daną instytucję;
2)przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez daną instytucję, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy; plan działania obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności;
3)monitorowanie działalności danej instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej lub stronie internetowej danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności danej instytucji;
5) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej lub stronie internetowej danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności danej instytucji oraz treści planu działania, o którym mowa w punkcie 2;
6) przygotowywanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności danej instytucji;
7) przedstawianie Wójtowi Gminy Pępowo bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.§ 3
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Pępowo do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia wyznaczonym koordynatorom w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Pępowo


Stosownie do przepisów art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Pępowo.

1. Przeprowadzenie oględzin obiektu Urzędu Gminy Pępowo pod kątem dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach w/w ustawy.
Termin realizacji do 31 stycznia 2021 roku.
2. Dokonanie analizy funkcjonującej dostępności w budynku Urzędu Gminy Pępowo i opracowanie propozycji zmian w zakresie:
- architektonicznym,
- cyfrowym,
- informacyjno – komunikacyjnym.
Termin realizacji do 28 lutego 2021 roku.
3. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, informacji o danych adresowych i kontaktowych osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji do 30 września 2020 roku.
4. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, określonych w art. 6 w/w ustawy, we wszystkich trzech obszarach:
a. Dostępność architektoniczna:
a)zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b)instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c)zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d)zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e)zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
b. Dostępność cyfrowa:
- w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
c. Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
a)obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b)instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c)zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d)zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Termin realizacji do 6 września 2021 roku.
5. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami polegającego w szczególności na:
1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
2)zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
3)wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Termin realizacji – bieżące monitorowanie.
6. Przygotowanie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji pierwszego raportu do dnia 31 marca 2021 r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2020-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie