Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przebudowa dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przebudowa dróg gminnych


                                   Pępowo, dnia 01.10.2020 r.

WRG.271.8.2020

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe 

DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych

 

wybrano oferty złożone przez

Numer części zamówienia

Nazwa części zamówienia

Wybrany Wykonawca

I

Przebudowa dróg gminnych w m. Pasierby i Gębice

Przedsiębiorstwo Drogowe  DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

za cenę 252 596,81 zł brutto

II

Przebudowa dróg gminnych w m. Krzyżanki i Kościuszkowo

Przedsiębiorstwo Drogowe  DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

za cenę 446 079,06 zł brutto

 

Uzasadnienie faktyczne

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a złożona oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza (łączna punktacja oferty – 100 pkt w tym: kryterium cena – 60 pkt, inne kryterium: termin gwarancji i rękojmi– 40 pkt).

 

Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer części zamówienia

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Łączna punktacja oferty

I

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROGBUD – Gostyń Sp. zo.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

cena

60 pkt

100 pkt

II

gwarancja

40 pkt

                                                          

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2020-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie