Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań organizacyjnych mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w Urzędzie Gminy Pępowo.

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań organizacyjnych mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w Urzędzie Gminy Pępowo.

Numer dokumentu: 73
Rok (4 cyfry): 2000Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku §21 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. , poz. 1356 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników na SARS-Co-V-2 w pracy wprowadzone zostały następujące rozwiązania organizacyjne :
1.bezpośrednia obsługa klientów odbywa się:
a) w poniedziałek w godzinach od 7.15-16.00,
b) od wtorku do piątku w godzinach od 7.15- 15.00
2. bezpośrednia obsługa klientów realizowana jest w zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie ,w biurach urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, z zastrzeżeniem , że w stosunku do:
a) dziecka do ukończenia 13.roku życia,
b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
tej zasady nie stosuje;
3. rekomenduje się ograniczenie liczby klientów do 2 osób przebywających jednocześnie w korytarzu Urzędu Gminy Pępowo;
4 .w pomieszczeniu bezpośredniej obsługi klientów zastosowano przegrody oddzielające pracowników od klientów poprzez zastosowanie osłon z pleksi;
5. zapewnia się klientom dostęp do miejsc, w których mogą umyć ręce mydłem i wodą oraz do płynu dezynfekującego;
6. przed załatwieniem sprawy zobowiązuje się klientów do zdezynfekowania dłoni oraz zasłaniania ust i nosa;
7. rekomenduje się pojawienie się w urzędzie tylko osoby, której dana sprawa dotyczy niewykazującej żadnych objawów chorobowych;
8. zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składania wniosków poprzez platformę e-PUAP lub przez placówki pocztowe w celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa oraz za pośrednictwem platformy komunikacyjnej https://eurzad.pepowo.pl/, a także zaleca się dokonywania wszelkich wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nr konta: 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688 PKO BP;
9. obsługa wszystkich interesantów przybywających do Urzędu Gminy Pępowo odbywać się będzie na wyznaczonym stanowisku w holu urzędu, wyposażonym w środek do dezynfekcji rąk;

10. w razie konieczności osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz na terenie urzędu, zobowiązuje się pracowników do odbycia rozmowy z klientem w pokojach przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej takich jak : maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz a zachowania odległości zalecanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego ( w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra );
11. w celu osiągnięcia skutecznego ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia pracowników zaleca się przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, w tym :
1) ograniczenie do minimum między pracownikami pracującymi w budynku urzędu gminy bezpośrednich kontaktów między poszczególnymi pokojami,
2) ograniczenie liczby pracowników korzystających wspólnie z tego samego wyposażenia i narzędzi pracy, w przypadku konieczności ich wykorzystywania przez kilka osób zaleca się częstą ich dezynfekcję,
3) regularne wietrzenie pomieszczeń,
4) korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk ,maseczek, jednorazowych rękawiczek.

12. zobowiązuje się pracowników do przekazania niezwłocznie informacji o :
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną domową,
3) objęciu ich izolacją domową.
Informacje należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo bezpośredniemu przełożonemu.

§ 2. W przypadku wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Gminy Pępowo ustala się następujące rozwiązania organizacyjne w zakresie pracy urzędu gminy :
1.ograniczona zostanie bezpośrednia obsługa klientów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, faksowej, e-mailowej, przez operatora pocztowego ) – w miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP lub adres e-mailowy ug@pepowo.pl Kontakt z pracownikami będzie następował z wykorzystaniem służbowych środków technicznych – telefonu, e-maila ,itp.
Ograniczone zostanie także bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez kierownika na rzecz przyjmowania zdalnego poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy;
2. pracownicy wykonujący swoje obowiązki w związku z odbieraną z zewnątrz korespondencją zobowiązani zostaną do:
1) odbierania dokumentów w jednorazowych rękawiczkach,
2) dezynfekowania miejsca odbioru korespondencji,
3) w miarę możliwości pozostawienia korespondencji na 2-3 godziny w pojemniku
przeznaczonym wyłącznie do tego celu, umieszczonym w wydzielonym do tego
miejscu. Doręczenie wszelkich pism, decyzji administracyjnych będzie odbywało
się za pośrednictwem operatora pocztowego ;
3. w ramach działań na rzecz ograniczenia kontaktów bezpośrednich pracowników może zostać wprowadzona praca rotacyjna. Pracownicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym będą na zmianę wykonywać pracę w urzędzie gminy albo pracę zdalną w domu. Zasady i organizacja pracy zdalnej zostanie określona w odrębnym zarządzeniu kierownika.
§ 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów choroby COVID-19 ustala się następujące rozwiązania organizacyjne w zakresie pracy urzędu gminy :
1.umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo ,drzwiach wejściowych
do urzędu informacji o zamknięciu urzędu , możliwościach kontaktu i realizowaniu
tylko niezbędnych zadań oraz formie składania wniosków ;
2.polecenie pracownikom pracy zdalnej na prywatnym sprzęcie komputerowym,
z wyłączeniem wójta, sekretarza, kierownika urzędu stanu cywilnego i skarbnika (głównego księgowego), rzecznika prasowego, inspektora ds. kultury i sportu, którzy pracują na laptopach służbowych;
3.umożliwienie pracownikom wykonania bezpłatnego testu na obecność koronawirusa;
4.poinformowanie operatora pocztowego o konieczności dostarczenia przesyłek
pocztowych do Urzędu Gminy Pępowo , który po zakończonej kwarantannie przekaże przesyłki do urzędu ;
5.zobowiązanie pracowników posiadających dostęp do skrzynki e-mailowej urzędu,
platformy ePUAP , platformy PUE ZUS do przekazywania drogą elektroniczną
wniosków, pism do uprawnionych pracowników zajmujących się sprawą.
§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2020-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie