Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 12.12.2002

Protokół 12.12.2002


Protokół
posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej
w dniu 12 grudnia 2002 roku.



Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Gulcz przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 930, a zakończyła o godz. 1400.
Obecni na Komisji byli wszyscy członkowie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy i Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Ukonstytuowanie się Komisji,

 2. Omówienie propozycji stawek podatkowych na 2003 rok,

 3. Omówienie projektu budżetu gminy na 2003 rok,

 4. Informacja Wójta o koncepcji budowy gimnazjum,

 5. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży wiatraka,

 6. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 dokonano wyboru Eugeniusza Mikołajczyka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
W punkcie 2 omówiono propozycje stawek podatkowych na rok 2003.
Na wstępie Wójt uzasadnił proponowane stawki podatkowe. Wyjaśnił iż propozycje podatków opracowano według dotychczasowej zasady czyli zaplanowano wzrost podatków średnio o stopień inflacji. Przy proponowanych stawkach podatkowych dochody budżetu spadną w granicach 40 tys. zł. Niższy podatek będą płacić rolnicy. Część nieruchomości zostanie przeklasyfikowana na grunty rolne i będą niżej opodatkowane. Nie przyjęto zasady by niższy podatek rolny zrekompensować wyższymi podatkami dla innych grup społecznych.
Następnie Skarbnik wyjaśnił iż podatki w roku 2003 wzrosną średnio o stopień inflacji. Jest to kontynuacja polityki podatkowej z lat poprzednich. Niższy niż w roku 2002 będzie podatek rolny gdyż obniżyła się cena żyta. W niektórych pozycjach wzrosty są nieco wyższe, zaś w niektórych pozostają na poziomie roku 2002. Do podstawy opodatkowania nie będą wchodziły budynki bez fundamentów. W pozycji podatek od posiadania psów zaproponował wprowadzenie dodatkowego zwolnienia - po 1 psie na każde gospodarstwo domowe. W pozycji opłat administracyjnych zaproponował wykreślenie opłat za sporządzenie testamentu, gdyż od 1 stycznia 2003 roku będzie za te czynności obowiązywać opłata skarbowa. W pozycji tej zaproponował opłatę w wysokości 50 zł za wydanie wypisu lub odpisu z planu zagospodarowania przestrzennego.
Podatek od środków transportowych - proponowany wzrost od 3 - 5%.
Szczegółowe propozycje podatków i deklaracji podatkowych w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - poinformował o zmianie zasad naliczania opłat za wodę i ścieki. Wprowadzono tzw. taryfikatory. W kosztach wody muszą być zawarte wszystkie elementy łącznie z zyskiem. Nie można dofinansowywać wody ze ścieków i odwrotnie. Podwyższono o 600% opłatę za korzystanie ze środowiska. Po wyliczeniach cenę wody ustalono na 1,93 zł, a ścieków 1,87 zł.

 • Wiesław Krajka - prosił o bliższe wyjaśnienie sprawy przekwalifikowań gruntów.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż liczy się to jak dany grunt jest zakwalifikowany w ewidencji gruntów, jeżeli jako użytek rolny to będzie opodatkowany wg ceny żyta ( cena żyta x 5q)

 • Zygmunt Gulcz - jak wygląda sprawa składania informacji o powierzchni budynków mieszkalnych.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż do opodatkowania nie zgłasza się powierzchni niższych niż 1,40 m, przy wysokości od 1,40 - 2,20 m połowę powierzchni, a powyżej 2,20 m 100 % powierzchni.

 • Eugeniusz Mikołajczyk - ile więcej podatku będzie płacił przeciętny mieszkaniec Pępowa. Jak wygląda opłata za stawy, czy podlegają one opodatkowaniu

 • Skarbnik Gminy - przeciętny mieszkaniec Pępowa zapłaci ok. 3 zł więcej niż w roku 2002. Grunty pod stawami nie będą opodatkowane.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Propozycje podatkowe jednomyślnie zaopiniowano pozytywnie.
W punkcie 3 omówiono projekt budżetu gminy na 2003 rok. Na wstępie Wójt uzasadnił przedłożony projekt budżetu. Stwierdził iż dochody budżetu opierają się na proponowanych stawkach podatkowych. Jest to budżet realny oparty o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Jest to jednak prognoza, która może w całości się nie sprawdzić. Po stronie wydatkowej zagwarantowano wydatki tzw. sztywne i 700 tys. zł środków własnych na inwestycje. Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie 200 tys. zł kredytu. W zakresie zadań inwestycyjnych większość środków planuje się wydatkować na inwestycje oświatowe. Pozostałe wydatki budżetu podwyższa się średnio o 2%. Dochody budżetu się kurczą, gdyż tzw. dochody proste czyli sprzedaż mienia komunalnego się skończyły.
W dalszej części tego punktu Skarbnik Gminy omówił szczegółowo projekt budżetu na 2003 rok. Zakłada on osiągnięcie dochodów w wysokości 7.951.000 zł, na które składają się: dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone, subwencje, wpływy z mienia komunalnego, wpływy z podatków i opłat lokalnych, również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 4.715.854 zł i stanowi 59,3% dochodów ogólnych budżetu. W kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 3.848.419 zł, część rekompensująca 448.373 zł, a część podstawowa subwencji 419.062 zł.
Wydatki budżetu na 2003 rok zaplanowano w kwocie 7.719.800 zł i rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 431.200 zł. Brakująca różnica w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 200 tys. zł zostanie sfinansowana kredytem bankowym.
Projekt budżetu w załączeniu do niniejszego protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - omówił planowane na rok 2003 zadania inwestycyjne. W budżecie na ten cel przeznaczono 901 tys. zł oraz dodatkowe środki które planuje się pozyskać z zewnątrz - z Funduszu Ochrony Środowiska, AWRSP itp. Planowane inwestycje to:

 1. Rozbudowa i modernizacja szkoły - W budżecie na 2003 rok przeznaczono na ten cel 580 tys. zł. Do istniejącej szkoły planuje się dobudować skrzydło o ok. 1500 m2 powierzchni ( 12 izb lekcyjnych w tym 10 dużych, hol, zaplecze sanitarne i administracyjne). Byłby to budynek 2 piętrowy fizycznie połączony z obecnym budynkiem. Wraz z dobudową planowany jest remont starego obiektu - przebudowa dachu i wymiana okien. Obiekt miałby jednolity charakter i wspólną kotłownię. W kotłowni należałoby wymienić jedynie kotły na większej mocy. Szkoły miałyby oddzielne wejścia i oddzielne boiska. Gimnazjum mieściłoby się w części dobudowanej, Szkoła Podstawowa w obecnym budynku, a cały parter Szkoły Podstawowej przeznaczony byłby na przedszkole. Przebudowa parteru na potrzeby przedszkola stanowiłaby II fazę tej inwestycji i kosztowałaby ok. 300 tys. zł. Hala sportowa pełno wymiarowa byłaby budowana w dalszej perspektywie. Realizacja inwestycji nastąpi w przeciągu 2 - 3 lat. Środki finansowe to po 1,3 mln zł z dwóch budżetów i ok. 1 - 1,1 mln zł kredytu. Koszt całej inwestycji wyniósłby ok. 3 mln zł. Planuje się iż zadanie to uda się zrealizować w przeciągu dwóch lat. Jeżeli Rada przedstawioną propozycję przyjmie to w pierwszej połowie roku zostanie przygotowany projekt wraz z ogłoszeniem przetargu a w drugiej połowie nastąpi

rozpoczęcie inwestycji. Zygmunt Gulcz stwierdził iż proponowane rozwiązanie jest racjonalne jednak należy wykorzystać maksymalne tempo.

 1. na pozostałe zadanie pozostaje ok. 300 tys. zł. Ze środków tych planuje się zrealizować następujące zadania:

 2. Zakup sprzętu sportowego dla CSK - w bieżącym roku zakupiono najpotrzebniejszy sprzęt za ok. 4 tys. zł. Pozostały sprzęt zostanie zakupiony w roku 2003.

 3. Remonty dróg - planowane środki to ok. 160 tys. zł ( w ramach tych środków planuje się budowę ul. Polnej -realizacja tego zadania poprzedzona zostanie budową kanalizacji, tłuczenie kamieni na remonty dróg tłuczniowych, utwardzenie drogi dojazdowej do wysypiska śmieci, remont drogi Kościuszkowo - Gębice, remonty pozostałych dróg, kopanie rowów, budowa ścieżki rowerowej - przy współudziale Powiatu, remont drogi z Czeluścina w kierunku Smolic, dalszy remont drogi Siedlec - Gostyń, w Siedlcu planuje się zasypanie lewej strony, przełożenie chodnika w Babkowicach, budowa chodnika w Gębicach (od sklepu w kierunku budynków RKS), założenie krawężników od szkoły do P. Popiołka, budowa chodnika od Ośrodka Zdrowia do centrum Pępowa, dokończenie drogi w Gębicach).

 4. W zakresie kultury - kontynuacja remontu świetlicy w Czeluścinie, remont dachu świetlicy w Ludwinowie, budowa sanitariatów w świetlicy Wilkonice, remont świetlicy w Krzekotowicach i remont świetlicy w Gębicach - po uzgodnieniach z RKA - em. W dziale tym planuje się również zakup 100 krzeseł dla CSK oraz przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń.

 5. Kanalizacja w centrum Pępowa - w budżecie przeznaczono na ten cel ok. 100 tys. zł. Koszt tego zadania wyniesie 280 tys. zł. Część środków na to zadanie planuje się pozyskać z zewnątrz. Realizacja tego zadania pozwoliłaby na uporządkowania placu targowego.

 6. reelektryfikacja oświetlenia ulicznego - w ramach programu wymiany oświetlenia z uwzględnieniem uzupełnienia braków w oświetleniu.

 7. melioracje - ze środków własnych i środków powiatu (na kopanie rowów przy drogach powiatowych). Które rowy będą kopane zostanie uzgodnione ze spółką wodną.

 8. Zakup trzech wiat autobusowych dla Pępowa, Siedlca i Gębic. Będzie to początek wymiany wszystkich wiat autobusowych.

 9. Zakup beczkowozu,

 10. Remont dwóch sal posiedzeń w Urzędzie Gminy. Inne zadania to otynkowanie budynku Urzędu, wymiana okien i wymiana pieca centralnego ogrzewania.

 11. Remont dachu na świetlicy w Babkowicach i Strażnicy w Pępowie.

 12. Rozważenie zmiany odbioru śmieci.

 13. W przypadku dalszej umowy z GOS - MED. - em może będzie robiona elewacja ośrodka zdrowia.

 • Marek Popiołek - dlaczego środki na utrzymanie przedszkola zaplanowane są w dwóch pozycjach

 • Skarbnik Gminy - są to środki na przedszkole w CSK oraz przedszkole przy szkole czyli tzw. zerówkę.

 • Marek Popiołek - w budżecie szkoły zaplanowano wzrost dodatkowych wynagrodzeń rocznych o 39%. Czym jest to spowodowane.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił, że tzw. trzynasta pensja jest obliczana na podstawie wynagrodzeń za rok poprzedni. Sposób wyliczenia należałoby sprawdzić w szkole.

 • Andrzej Nowakowski - pytał czy wsie posiadają mapy melioracyjne. Osoby konserwujące te urządzenia mają trudności z ich odnalezieniem.

 • Stanisław Krysicki - gmina melioracjami zajmuje się od ubiegłego roku. Poprzednio cała sprawa była w gestii spółek wodnych. Na dzień dzisiejszy sprawy zaczynają być porządkowane.

 • Zygmunt Gulcz - pytał ilu należy zatrudnić niepełnosprawnych by nie płacić PFRON.

 • Skarbnik Gminy - zatrudnienie niepełnosprawnych musi wynosić ok. 2%. Gmina posiada zatrudnioną 1 osobę. Jest nią opiekunka do dzieci w szkolnym autobusie.

 • Zygmunt Gulcz - czy rozstrzygnięty został przetarg na dowożenie dzieci do szkół.

 • Stanisław Krysicki - na dzień dzisiejszy przetarg nie został rozstrzygnięty. Dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Został jeden oferent i trzeba ogłosić ponowny przetarg.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Projekt budżetu gminy komisja jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie.
Kolejny punkt porządku posiedzenia stał się bezprzedmiotowy gdyż koncepcję modernizacji i rozbudowy szkoły Wójt omówił w punkcie poprzednim - przy omawianiu projektu budżetu.
W punkcie 5 posiedzenia Komisji Wójt przedstawił wniosek p. K. Steffen o zakup wiatraka wraz z otaczającym go gruntem. Powierzchnia działki przy wiatraku wynosi 26a. Ze swej strony wójt proponował długoletnią dzierżawę obiektu, a nie jego sprzedaż gdyż jest to teren uzupełniający stadion sportowy i wiatrak mógłby być wykorzystywany na cele z tym związane.

 • Marek Popiołek - opowiadał się za długoletnią dzierżawą,

 • Zygmunt Gulcz - nie był za sprzedażą obiektu na siłę. Stwierdził iż jest otwarty na różne propozycje zarówno sprzedaż, dzierżawę jak również zagospodarowanie tego terenu.

W związku z rozbieżnościami Komisja nie wydała opinii w tej sprawie. Wójt stwierdził iż doprowadzi do spotkania z wnioskodawcami by nakreślić im stanowisko gminy oraz wysądować zamierzenia ewentualnych nabywców co do tego obiektu.
W kolejnym punkcie - wolne głosy i wnioski - głos zabrali:

 • Stanisław Krysicki - poinformował o sprawach związanych z łąką. Obecnie ustalono iż sprzedaży podlegać będzie część łąki w granicach folwarku. Ponadto stwierdził iż konflikt o łąkę spowodował blokadę przejęcia stawu pod Babkowicami.

Następnie wyjaśnił iż na najbliższej sesji trzeba będzie wytypować drugiego przedstawiciela do MZW i KW w Strzelcach Wielkich. Ze swej strony zaproponował by tym kandydatem był dotychczasowy przedstawiciel Pan Zygmunt Gulcz.
Głosów przeciwnych tej kandydaturze nie było.

 • Wiesław Krajka - negatywnie ocenił OSP w Siedlcu. Zaproponował by w związku z tym samochód strażacki przekazać do innej jednostki.

 • Skarbnik Gminy - przedstawił propozycję zmian w budżecie na 2002 rok, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na sesji w dniu 16.12. br.

Na tym dyskusję zakończono.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Zygmunt Gulcz



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2002-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie