Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 279,86 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 200 w miejscowości Pasierby.

Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 279,86 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 200 w miejscowości Pasierby.

Numer dokumentu: WRG.6220.10.2020
Rok (4 cyfry): 2021

Pępowo, 28.04.2021 r.
WRG.6220.10.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się osoby którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości tj. działka nr 197 obręb Pasierby, że w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 279,86 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 200 w miejscowości Pasierby, gmina Pępowo, powiat Gostyński, województwo wielkopolskie” do Urzędu Gminy Pępowo wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.259.2020.JP.5 z 27.04.2021 uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63–830 Pępowo, pok. Nr 20.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2021-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie