Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 11.12.2002

Protokół 11.12.2002


Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska w dniu 11 grudnia 2002 roku.Posiedzeniu przewodniczył Janusz Bzodek przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o godz. 1400.
Obecni na Komisji byli wszyscy członkowie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy i Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Ukonstytuowanie się Komisji,

 2. Omówienie propozycji stawek podatkowych na 2003 rok,

 3. Omówienie projektu budżetu gminy na 2003 rok,

 4. Informacja Wójta o koncepcji budowy gimnazjum,

 5. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 dokonano wyboru Andrzeja Nowakowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
W punkcie 2 omówiono propozycje stawek podatkowych na rok 2003.
Na wstępie Wójt uzasadnił proponowane stawki podatkowe. Następnie Skarbnik wyjaśnił iż podatki w roku 2003 wzrosną średnio o stopień inflacji. Jest to kontynuacja polityki podatkowej z lat poprzednich. Niższy niż w roku 2002 będzie podatek rolny gdyż obniżyła się cena żyta. W niektórych pozycjach wzrosty są nieco wyższe, zaś w niektórych pozostają na poziomie roku 2002. W pozycji podatek od posiadania psów zaproponował wprowadzenie dodatkowego zwolnienia - po 1 psie na każde gospodarstwo domowe. W pozycji opłat administracyjnych dodatkowo zaproponował opłatę w wysokości 50 zł za wydanie wypisu lub odpisu z planu zagospodarowania przestrzennego.
Podatek od środków transportowych - proponowany wzrost od 3 - 5%.
Szczegółowe propozycje podatków i deklaracji podatkowych w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Andrzej Nowakowski - pytał czym zostanie zrekompensowana w budżecie starta dochodów z powodu obniżenia podatku rolnego.

 • Skarbnik - wyjaśnił iż zmniejszenie dochodów z podatku rolnego zostanie zrekompensowane dochodami z innych podatków.

 • Janusz Bzodek - pytał czy przy ustalaniu powierzchni mieszkania bierze się pod uwagę wysokość pomieszczeń.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż pomieszczeń niższych niż 1,40 m nie wlicza się do powierzchni mieszkania, przy pomieszczeniach o wysokości od 1,40 m do 2,20 m przyjmuje się połowę powierzchni, a powyżej 2,20 m powierzchnię całkowitą.

 • Andrzej Nowakowski - jak będą opodatkowane budynki z płyt betonowych.

 • Skarbnik Gminy - budynki te będą zwolnione z opodatkowania gdyż opodatkowaniu podlegają tylko budynki pobudowane na fundamencie.

 • Tomasz Bujak - zastanawiał się czy nie należałoby pozostawić stawek podatkowych na poziomie roku 2002. Jeżeli to proponował by stawkę podatku za budynki mieszkalne podwyższyć o 2% a nie jak jest proponowane o 10%.

 • Wójt Gminy - stwierdził iż działanie proponowane przez Radnego Bujaka spowoduje, że w przyszłości będzie trudno utrzymać określony poziom podatkowy. Proponował by propozycję przedstawioną przez radnego Bujaka poddać pod głosowanie.

 • Tomasz Bujak - oświadczył iż nie zgłaszał wniosku formalnego w tej sprawie, był to tylko jego głos w dyskusji i nie oczekuje jego przegłosowania.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Propozycję stawek podatkowych na 2003 rok zaopiniowano pozytywnie większością głosów.
W punkcie 3 omówiono projekt budżetu gminy na 2003 rok. Na wstępie Wójt uzasadnił przedłożony projekt budżetu. Stwierdził iż dochody budżetu opierają się na proponowanych stawkach podatkowych. Jest to budżet realny oparty o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Po stronie wydatkowej zagwarantowano wydatki tzw. sztywne i 700 tys. zł środków własnych na inwestycje. Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie 200 tys. zł kredytu.
W dalszej części tego punktu Skarbnik Gminy omówił szczegółowo projekt budżetu na 2003 rok. Zakłada on osiągnięcie dochodów w wysokości 7.951.000 zł, na które składają się: dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone, subwencje, wpływy z mienia komunalnego, wpływy z podatków i opłat lokalnych, również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 4.715.854 zł i stanowi 59,3% dochodów ogólnych budżetu. W kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 3.848.419 zł, część rekompensująca 448.373 zł, a część podstawowa subwencji 419.062 zł.
Wydatki budżetu na 2003 rok zaplanowano w kwocie 7.719.800 zł i rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 431.200 zł. Brakująca różnica w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 200 tys. zł zostanie sfinansowana kredytem bankowym.
Projekt budżetu w załączeniu do niniejszego protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - stwierdził iż przedstawiony projekt budżetu nie jest budżetem stagnacji tylko budżetem prorozwojowym. W roku przyszłym będą realizowane następujące inwestycje:

 1. Rozbudowa i modernizacja szkoły,

 2. Remonty dróg ( remonty wszystkich dróg i chodników, ścieżka rowerowa - przy współudziale powiatu, tłuczenie kamienia, utwardzenie drogi dojazdowej do wysypiska śmieci, budowa kanalizacji na ul. Polnej a następnie budowa - przy współudziale środku APARD i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Istnieje możliwość uzyskania dotacji z AWRSP z której może zostać zrealizowane jedno z następujących zadań: budowa kanalizacji w centrum Pępowa lub na ulicy z kierunku Krzekotowic, lub budowa ulicy Polnej. Na kanalizację Centrum Pępowa gmina posiada projekt. Koszt tego zadania wyceniono na 280 tys. zł. Wykonanie kanalizacji pozwoliłoby wreszcie na urządzenie placu targowego).

 3. reelektryfikacja oświetlenia ulicznego - w ramach programu wymiany oświetlenia z uwzględnieniem uzupełnienia braków w oświetleniu.

 4. Remont drogi z Czeluścina do Smolic - ze środków powiatu.

 5. melioracje - ze środków własnych i środków powiatu (na kopanie rowów przy drogach powiatowych). Które rowy będą kopane zostanie uzgodnione ze spółką wodną.

 6. Zakup trzech wiat autobusowych dla Pępowa, Siedlca i Gębic. Będzie to początek wymiany wszystkich wiat autobusowych.

 7. Remont chodników - ścieżka rowerowa od ulicy Krótkiej w stronę Banku, od Ośrodka Zdrowia w stronę Pępowa, przełożenie w Babkowicach, w Gębicach przy drodze powiatowej po uzgodnieniu w powiatem.

 8. W zakresie kultury - kontynuacja remontu świetlicy w Czeluścinie, remont dachu świetlicy w Ludwinowie, budowa sanitariatów w świetlicy Wilkonice, remont świetlicy w Gębicach - po uzgodnieniach z RKA - em,

 9. Zakup beczkowozu,

 10. Przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń

 11. Remont dwóch sal posiedzeń w Urzędzie Gminy. Inne zadania to otynkowanie budynku Urzędu, wymiana okien i wymiana pieca centralnego ogrzewania.

 12. Remont dachu na świetlicy w Babkowicach i Strażnicy w Pępowie.

 13. Rozważenie zmiany odbioru śmieci.

 • Tomasz Bujak - zauważył iż przy budowie świetlicy w Krzyżankach duży wkład pracy włożyli mieszkańcy. Proponował by pomyśleć o budowie chodników w Krzyżankach i utwardzeniu placu przy świetlicy. Ponadto uważał iż powinny zostać zebrane pobocza na drodze do Krzyżanek.

 • Stanisław Krysicki - stwierdził iż będą zbierane pobocza i kopane rowy przy drogach gminnych, a także powiatowych - ze środków powiatu.

Następnie przedstawił koncepcję budowy gimnazjum.
Rozbudowa i modernizacja szkoły - W budżecie na 2003 rok przeznaczono na ten cel 580 tys. zł. Do istniejącej szkoły planuje się dobudować skrzydło o ok. 1500 m2 powierzchni ( 12 izb lekcyjnych w tym 10 dużych, hol, zaplecze sanitarne i administracyjne). Byłby to budynek 2 piętrowy fizycznie połączony z obecnym budynkiem. Wraz z dobudową planowany jest remont starego obiektu - przebudowa dachu i wymiana okien. Obiekt miałby jednolity charakter i wspólną kotłownię. W kotłowni należałoby wymienić jedynie kotły na większej mocy. Szkoły miałyby oddzielne wejścia i oddzielne boiska. Gimnazjum mieściłoby się w części dobudowanej, Szkoła Podstawowa w obecnym budynku, a cały parter Szkoły Podstawowej przeznaczony byłby na przedszkole. Przebudowa parteru na potrzeby przedszkola stanowiłaby II fazę tej inwestycji i kosztowałaby ok. 300 tys. zł. Hala sportowa pełno wymiarowa byłaby budowana w dalszej perspektywie. Realizacja inwestycji nastąpi w przeciągu 2 - 3 lat. Środki finansowe to po 1,3 mln zł z dwóch budżetów i ok. 1 - 1,1 mln zł kredytu. Koszt całej inwestycji wyniósłby ok. 3 mln zł. Planuje się iż zadanie to uda się zrealizować w przeciągu dwóch lat. Jeżeli Rada przedstawioną propozycję przyjmie to w pierwszej połowie roku zostanie przygotowany projekt wraz z ogłoszeniem przetargu a w drugiej połowie nastąpi rozpoczęcie inwestycji.

 • Tomasz Bujak - na komputeryzację przeznacza się kolejne środki finansowe. Co z tych środków będzie robione.

 • Stanisław Krysicki - ze środków na komputeryzację wykonywana jest aktualizacja programów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. Ponadto planuje się skomputeryzowanie Urzędu Stanu cywilnego, konserwację urządzeń itp. W roku bieżącym zainstalowano nowy serwer.

 • Tomasz Bujak - w budżecie zapisano 20 tys. zł na promocję gminy. Na co te środki będą przeznaczone.

 • Stanisław Krysicki - że środków tych może korzystać również CRG na podstawie podpisanych umów.

 • Tomasz Bujak - pytał czy nie można zrobić zapisu o dotacji dla CRG. Stwierdził iż chodzi mu o to by instytucji tej nie spychać na margines.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż Centrum może korzystać ze środków na promocję gminy oraz środków na szkolenia rolnicze zgodnie z podpisanymi umowami.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Projekt budżetu Komisja zaopiniowała jednomyślnie.
Kolejny punkt porządku posiedzenia stał się bezprzedmiotowy gdyż koncepcję modernizacji i rozbudowy szkoły Wójt omówił w punkcie poprzednim - łącznie z omawianiem projektu budżetu.
W ostatnim punkcie obrad sesji - wolne głosy i wnioski głos zabrali:

 • Stanisław Krysicki - poinformował, że na najbliższej sesji musi zostać wyznaczony drugi przedstawiciel do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Ze swej strony zaproponował by przedstawicielem tym był Pan Zygmunt Gulcz dotychczasowy przedstawiciel, który pełni tą funkcję od momentu przystąpienia gminy do Związku i posiada doświadczenie w tej pracy. Komisja propozycję Wójta poparła.

 • Andrzej Kempa - wnioskował uporządkowane zostało miejsce składowania kamieni. Chodziło głownie o ich podwalenie.


Na tym dyskusję zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Janusz BzodekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie