Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 10.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie usług pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski "

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 10.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie usług pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski "

Numer dokumentu: 24
Rok (4 cyfry): 2022

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Pępowo, Pogorzela i Piaski "

§ 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania określonego w §1 w składzie:

1. Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Małgorzata Kęsy Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny
za sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Marzena Sipura Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania oraz sprawdzenie poprawności tekstu
materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
4. Aldona Konieczna Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

2. Regulamin pracy oraz zakres czynności powierzonych komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2022-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie