Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II B"

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II B"

Numer dokumentu: 43
Rok (4 cyfry): 2022

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki – etap II B"

§ 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania określonego w §1 w składzie:

1. Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Małgorzata Kęsy Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny
za sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Marzena Sipura Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania oraz sprawdzenie poprawności tekstu
materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
4. Józef Grobelny Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

2. Regulamin pracy oraz zakres czynności powierzonych komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2022-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie