Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 20.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj - wybuduj dla zadań pn.: „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"” oraz „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastrururuktury turystycznej”

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 20.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj - wybuduj dla zadań pn.: „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"” oraz „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastrururuktury turystycznej”

Numer dokumentu: 49
Rok (4 cyfry): 2022

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania na  wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj - wybuduj dla zadań pn.: „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"” oraz „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej”

 

§ 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania określonego w §1 w składzie:

 1.    Małgorzata Waleńska     Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie Komisją

2.    Małgorzata Kęsy                Z-ca Przewodniczącego Komisji -  odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert

3.    Marzena Sipura                 Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację postępowania oraz sprawdzenie        poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

4. Józef Grobelny                    Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

5. Grzegorz Wabiński             Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie  poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

 

2.  Regulamin pracy oraz zakres czynności powierzonych komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2022-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie