Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 18.05.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 18.05.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Numer dokumentu: 63/2022
Rok (4 cyfry): 2022

Zarządzenie Nr 63/2022

Wójta Gminy Pępowo

z dnia  18.05.2022 r.

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

1.Powołuję stałą komisję przetargową w Urzędzie Gminy w Pępowie do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwaną dalej Komisją Przetargową w następującym składzie:

 

1.    Małgorzata Waleńska            Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie Komisją

2.    Małgorzata Kęsy                    Z-ca Przewodniczącego Komisji -  odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert

3.    Marzena Sipura                      Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentacjępostępowania oraz sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

4. Józef Grobelny                         Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

5. Grzegorz Wabiński                  Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

 

2. Powołanie Komisji stałej nie wyklucza możliwości powoływania komisji przetargowych do przeprowadzenia określonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

3. Do składu osobowego Komisji każdorazowo może być powołany odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Pępowo pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia, ekspert lub rzeczoznawca. Z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem danego postępowania i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo pracownika merytorycznego, eksperta lub rzeczoznawcy w składzie Komisji przetargowej wygasa.

 

§ 2

Regulamin pracy oraz zakres czynności powierzonych komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2022-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie