Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-08-24 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki

2007-08-24 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki


Pępowo, dnia 24 sierpnia 2007 r.

Numer sprawy: 340/13/2007


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki”1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4803P do wsi Krzyżanki”

- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy:

Agencja Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rycerskiej 12, 55-120 Oborniki Śląskie, za cenę: 60 756 zł. (brutto), słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

kryterium cena = 100 pkt.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1

Nazwa wykonawcy: ”SALDROG” Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: ul. Usługowa 11, 73 – 110 Stargard Szczeciński,

Liczba punktów w kryterium cena: 36,56 pkt ;

Łączna punktacja oferty: 36,56 pkt .Numer oferty 2

Nazwa wykonawcy: ”BUDROMOS” Tadeusz Bieńkowski;

Adres Wykonawcy: ul. Kowalska 2, 59 – 220 Legnica;

Liczba punktów w kryterium cena: 37,90 pkt ;

Łączna punktacja oferty: 37,90 pkt .


Numer oferty 3

Nazwa wykonawcy: Agencja Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.;

Adres Wykonawcy: ul. Rycerska 12, 55 - 120 Oborniki Śląskie;

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt ;

Łączna punktacja oferty: 100 pkt .

Z poważaniem


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Komisja Przetargowa
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie