Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-07-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie dostaw: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem

2007-07-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie dostaw: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem


Pępowo, dnia 31 lipca 2007 r.
Numer sprawy: 340/12/2007


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem”Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Inter – Flora Sp. z o.o., ul. Terenowa 40, 52 – 231 Wrocław, za cenę: 58 875,54 zł. (brutto), słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 54 grosze.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

kryterium cena = 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty: 1
Nazwa wykonawcy: „FIOR” Sp. z o.o.;
Adres Wykonawcy: ul. Odkrywców 1-3/5, 53 – 212 Wrocław;
Liczba punktów w kryterium cena: 82,90 pkt ;
Łączna punktacja oferty: 82,90 pkt .
Numer oferty: 2
Nazwa wykonawcy:Inter – Flora Sp. z o.o.;
Adres Wykonawcy: ul. Terenowa 40, 52 – 231 Wrocław;
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt ;
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .


Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie