Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2007-10-29 Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2008

2007-10-29 Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2008

Data publikacji: 2007-10-29
Termin składania ofert: 2007-11-15

Pępowo, dnia 29 października 2007 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2008 ”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: (0-65) 57-36 -305, (0-65) 57-36 -308, (0-65) 57-36 -311, Fax: (0-65) 57-36-032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: ug@pepowo.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128.
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).
III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokumenty/37/2007, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty.
Cena formularza: bezpłatny.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym (kalendarzowym) 2008” w ilości 60 000 km rocznie.
Nomenklatura wg CPV – 60.11.00.00-2 Usługi pasażerskiego transportu lądowego
Zamówienie obejmuje:
a) dowóz uczniów wraz z odwozem do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych), oraz zapewnienie opieki uczniów w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości miejsc :
autokar nr 1 – minimum 52 miejsca
autokar nr 2 – minimum 52 miejsca
przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) przez 38 tygodni
( z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji) średnio:
- miesiące styczeń – czerwiec 2008 r. – 1550 km tygodniowo
w godz. 6 40 do 16 40
- miesiące wrzesień – grudzień 2008 r. – 1550 km tygodniowo
w godz. 6 40 do 16 40
Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z dostawą z wyprzedzeniem 7 – dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2008 r. na rok szkolny 2008/2009. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą.
b) Zabezpieczenie sprzętu, kierowców i opiekunów umożliwiające bezkolizyjne wykonywanie zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie zamówienia nastąpi w terminie od dnia 02.01.2008 r.
2) zakończenie zamówienia nastąpi w terminie do dnia 31.12.2008 r.


VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty potwierdzonej kserokopii licencji;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów - minimum 2 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D, łącznie z badaniami psychotechnicznymi) i 2 opiekunów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z kopią prawa jazdy Kat. D.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykonanie nie mniej niż jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a więc o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) i potwierdzonej dokumentem, że została wykonana należycie.
c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie dysponowanie co najmniej dwoma sprawnymi autokarami z minimum 52 miejscami, oraz rezerwowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów ( tj. właściwie oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) własnymi, dzierżawionymi, na podstawie umowy leasingu lub innej umowy uprawniającej do korzystania z autokarów, zawartej minimum na okres trwania umowy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopią aktualnego zaświadczenia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu (może być kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem badania technicznego) oraz
d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
a) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
b) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być obowiązkowo dołączone do oferty.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
VIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium
IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%
X.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2007 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo, pokój nr 1.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2007 r. o godz. 9.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.
XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ - Nie przewiduje się
XIII.INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Nie przewiduje się
XIV.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA Nie przewiduje się
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2007-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019