Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-12-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2008

2007-12-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2008


Pępowo, dnia 14 grudnia 2007 r.

Numer sprawy: 340/16/2007

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2008

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2008 - została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: GMINNA SPÓŁDZIELNIA, „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63 - 830 PĘPOWO, za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%) : 122150,80 zł. słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 80/100. Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
kryterium: cena = 90 pkt.
kryterium: odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego = 10 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: GMINNA SPÓŁDZIELNIA, „Samopomoc Chłopska” ,
Adres Wykonawcy: ul. Dworcowa 1, 63 - 830 PĘPOWO ,
Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt,
Liczba punktów w kryterium odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego: 10 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie