Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » Zawiadomienie o unieważnieniu czwartej części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”

Zawiadomienie o unieważnieniu czwartej części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”


Pępowo, dnia 3 marca 2008 r.


Znak sprawy: 340/4/2008


Zawiadomienie o unieważnieniu czwartej części postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”


Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo zawiadamia o unieważnieniu czwartej części postępowania dotyczącej dostawy żużlu paleniskowego w ilości 150 ton. Postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych i Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 15 lutego 2008 r.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia: do wysokości 50 000,00 zł. (brutto), z tego:
na zadanie nr 1 – 9 000 zł.
na zadanie nr 2 – 12 500 zł.
na zadanie nr 3 – 16 500 zł.
na zadanie nr 4 - 12 000 zł.
Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć, oznacza maksimum możliwości finansowych zamawiającego w danym zamówieniu, przewidzianych w uchwale budżetowej i równa się kwocie do wysokości 12 000 zł. (brutto) na zadanie nr 4.
Uzasadnienie prawne :
Podstawę prawną unieważnienia stanowi fakt, iż w prowadzonym postępowaniu na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Podstawa prawna:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655). oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie