Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw: "Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2009"

Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw: "Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2009"

Numer dokumentu: 37/2008
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie Nr 37/2008

Wójta Gminy Pępowo

z dnia 14 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2009”

 

 

           Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

oraz  art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2009”

 

 

 § 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego                         w §1. w składzie:

1.      Katarzyna Kmiecik - Rosa     Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie 

                                              komisją

2.      Ryszard Zjeżdżałka               Z-ca przewodniczącego komisji -  odpowiedzialny za              

                                              sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert

3.      Józef Grobelny                      Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację  

                                              postępowania

4.      Aldona Gryczka                     członek komisji odpowiedzialny za sprawdzenie 

                                              poprawności tekstu materiałów i ofert

5.      Grzegorz Wabiński                członek komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie 

                                              zgodności ofert z SIWZ

 

2.   Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, sprawdzenie spełnienia warunków przez wykonawców i ocenę ofert.

 

3.   Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Służb Technicznych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2008-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie