Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Klozińska-Antczak Kinga

Klozińska-Antczak Kinga

Stanowisko: Skarbnik Gminy Pępowo

1.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wydziału.
2.    Współdziałanie z organami samorządu gminy oraz organami administracji rządowej.
3.    Przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań dla potrzeb Rady, Wójta Gminy z zakresu realizacji zadań wydziału.
4.    Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości i prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
5.    Dokonywanie oceny podległych pracowników.
6.    Uczestnictwo w naradach kierownictwa urzędu w ustalaniu wynagrodzeń dla pracowników, występowanie z wnioskami w sprawie wyróżniania, karania, nagradzania pracowników wydziału.
7.    Podpisuje dokumenty finansowe i bankowe oraz pisma z zakresu spraw prowadzonych w wydziale z zastrzeżeniem pism i decyzji, które podpisuje Wójt osobiście.
8.    Opracowywanie projektu budżetu gminy i przedkładanie Wójtowi i Radzie Gminy w obowiązującym trybie do uchwalenia.
9.    Bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie Wójta i Rady Gminy o przebiegu realizacji budżetu.
10.    Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
11.    Przedkładanie Radzie Gminy i Wójtowi projektów uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat lokalnych.
12.    Przygotowywanie projektów uchwał i decyzji powodujących zmiany w budżecie gminy.
13.    Sporządzanie sprawozdań finansowych.
14.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi z Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, bankami.
15.    Kierowanie rachunkowością gminy, organizacją sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwe operacje gospodarcze.
16.    Prowadzenie kontroli finansowej w zakresie wydatków środków pieniężnych.
17.    Prowadzenie i rozliczanie przekazywanych zadań i środków z zakresu administracji rządowej.
18.    Negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na przejmowanie lub przekazywanie zadań zleconych.
19.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi znajdującymi się w budżecie gminy.
20.    Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
21.    Prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
22.    Przygotowanie wniosków dot. Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale oraz przygotowanie dokumentów określonych w „Regulaminie naboru na wolne stanowiska”.
23.    Stosowanie i przestrzeganie zapisów Regulaminu Kontroli Zarządczej, w tym prowadzenie odpowiednich procedur zawartych w Regulaminie Kontroli Zarządczej.
24.    Prowadzenie i przestrzeganie zasad polityki rachunkowości dla budżetu gminy.
25.    Nadzoru nad rozliczaniem wypłaty wynagrodzeń pracowników.
26.    Przygotowywanie informacji do gazety gminnej z zakresu zadań Wydziału Finansów.
27.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.
28.    Przygotowywanie informacji na stronę internetową gminy i do BIP.
29.    Udostępnianie informacji publicznej z zakresu zadań wydziału zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
30.    Wykonywanie innych zadań na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-09-06
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje