Strona główna » Osoby » Byli pracownicy » Stachowiak Maria

Stachowiak Maria

Stanowisko: Inspektor ds. oświaty

Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy oraz sprawy dotyczące współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

I. W zakresie spraw dotyczących oświaty.
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakładania, przekształcania i likwidowania placówek oświaty.
2. Prowadzenie dokumentacji osobowej dyrektorów szkół.
3. Prowadzenie dokumentacji osobowej dotyczącej awansów nauczycieli i dyrektorów.
4. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów.
5. Analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół.
6. Prowadzenie ewidencji kół zainteresowań.
7. Przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji i    obsługi szkół, zniżek godzin dla dyrektorów i nauczycieli.
8. Prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów w tym przyjmowanie wniosków, wypłacanie stypendiów oraz rozliczanie.
9. Gromadzenie informacji dotyczących spraw oświaty związanych z systemem informacji oświatowej.
10. Prowadzenie spraw dotyczących kształcenia młodocianych uczniów.
11. Nadzorowanie wypełniania przez uczniów obowiązku nauki, dojazdów do szkół specjalnych przez uczniów niepełnosprawnych.
12. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyprawek szkolnych dla uczniów.
13. Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół w tym przygotowywanie przetargów na dowożenie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
14. Prowadzenie dokumentacji nagród dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli.

II. W zakresie spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi.
1. Przygotowywanie projektów programów współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przygotowywanie konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pępowo zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Nadzór nad realizacją zadań i wykorzystaniem środków finansowych przez podmioty których oferty zostały wybrane w konkursie ofert na realizacje zadań publicznych.
4. Ewidencjonowanie stowarzyszeń i zgromadzeń na terenie gminy.
5. Wydawanie pozwoleń na imprezy kulturalne i sportowe, imprezy masowe w ramach przepisów ustawy o utrzymaniu porządku publicznego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ osoby: Byli pracownicy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-02