Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, wykreślenie wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 6411

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
•wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy),
•wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - urząd statystyczny),
•zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy),
•zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Wzór Wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 399)

Miejsce złożenia dokumentów
Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:
•osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo - załącznik) w Urzędzie Gminy Pępowo pok. nr 20
•listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu,
•elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy jeżeli wniosek o wpis nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Opłaty
WNIOSEK o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urzędu Gminy Pępowo,
PKO BP
nr 60 10203121 0000 6102 0004 7688 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Termin i sposób załatwienia
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.
Podstawa prawna
Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zmianami )

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Inne informacje
Wydanie zaświadczenia Potwierdzającego aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na potrzeby przedsiębiorcy (dla banków, firm organizujących przetargi itp.):
opłata – 17 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.

Nie podlega wpisowi do ewidencji:
•podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji (zezwolenia) podlega sankcjom określonym w art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń.Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2009-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019