zatwierdzenie listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania z zakresu sportu kwalifikowanego oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2010


ZARZĄDZENIE NR 21/2010
Wójt Gminy Pępowo
z dnia 07 lipca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania z zakresu sportu kwalifikowanego oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/194/2009 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pępowo,
zarządzam, co następuje:

§1
1.Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2010 roku zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pępowo.
2.Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.
3.Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi im środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i została sporządzona na podstawie protokołu oceny formalnej i merytorycznej wniosków sporządzonego przez Radę Sportu Gminy Pępowo.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.

§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Wójt
/-/ Stanisław Krysicki


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2010
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 07 lipca 2010 roku
Lista podmiotów, które otrzymują dofinansowanie realizowanych zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pępowo w 2010 roku

Nazwa podmiotu

siedziba

dyscyplina sportowa

Całość zadania

Kwota dofinansowania

Klub Sportowy „GROM” Czeluścin

Czeluścin

63-830 Pępowo

piłka nożna

3.500 zł
3.500 zł
RAZEM
 
 
3.500 zł
3.500 zł

 

                                                                                                                Wójt
                                                                                                     /-/ Stanisław Krysicki


Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: 17
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019