w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Numer uchwały: 7
Numer sesji: 42
Rok (4 cyfry): 2011

 

 

U c h w a  ł a     Nr  VII/42/2011

Rady Gminy Pępowo

z dnia 30 maja 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 147, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z § 4 uchwały Rady Gminy Pępowo Nr IV/10/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok

 

Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia  się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.325.600 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych).

 

§ 2

 

Spłata kredytu nastąpi w okresie do 9 lat z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem

w planach budżetowych rat kapitałowych wraz z odsetkami w latach obejmujących spłatę.

 

§ 3

 

Upoważnia się Wójta Gminy do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

w celu prawnego zabezpieczenia kredytu o którym mowa w § 1.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca Rady Gminy
 Urszula Łakomy


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019