ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych polozonych w Obrębie Pasierb i w Obrębie Skoraszewic gm.Pępowo.

Data publikacji: 2011-08-04
Termin składania ofert: ----------

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Obrębie Pasierb i w Obrębie Skoraszewice gm. Pępowo: stanowiących działki o nr.ew:
Obręb Pasierby-działka nr.ew.178/5 o pow.0.48,00 ha, (R.kl.IVb-0.07.00ha
i R.kl.V-41.00 ha),
cena wywoławcza : 19.340,00 zł
dla w/w działki prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, księga wieczysta Nr. PO1 Y/00024541/8

Obręb Skoraszewice-działka nr.ew.115/1 o pow.1.32.74 ha,
(R.kl.IV b-0,57.00 ha i R.kl.V-0.75.74 ha),
cena wywoławcza : 51.847,00 zł
dla w/w działki prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, księga wieczysta Nr. PO1 Y/00023558/3

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług(VAT),VAT-zwolniony,
Sposób zagospodarowania w/w działek jest określony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pępowo, do wglądu w Urzędzie Gminy
w Pępowie,pok.nr.19.

PRZETARG w formie ustnej licytacji działek odbędzie się w dniu
6 września 2011 roku , rozpoczęcie o godz.10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium w pieniądzu
w wysokości: za działkę:
działka nr.ew.178/5  w wysokości: 2.000,00 zł
działka nr.ew.115/1  w wysokości: 5.000,00 zł
na konto: Urząd Gminy Pępowo nr. konta:15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w terminie do dnia 31 sierpnia 2011roku, w taki sposób aby w dniu 31 sierpnia 2011 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.

Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
W dowodzie wpłaty wadium winien być uwidoczniony numer działki na którą wpłata została dokonana. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia ,odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy-notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie 21 dni, ale nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto: Urząd Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń nr. konta: 60 102031210000610200047688.

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Miejsce i termin zawarcia umowy-sprzedaży wyznacza sprzedający wciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacji szczegółowych nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Wydziale
Rozwoju Gospodarczego i Promocji pok.nr.19 lub telefonicznie pod numerem 65 575 89 90
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


Wójt Gminy Pępow
/-/ Stanisław Krysicki


Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził: 15
Opublikowany dnia: 2011-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-08-02 wprowadzona przez: 15
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019