Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2011 roku zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Numer dokumentu: 23
Rok (4 cyfry): 2011

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2011
Wójt Gminy Pępowo
z dnia 08 września 2011 r.
 

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2011 roku zadania z 
                    zakresu sportu  oraz wysokości przyznanych środków 
                    finansowych na wsparcie realizacji tych zadań
.

 

Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 październik 2010 roku w sprawie: określenia warunków i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo,

zarządzam, co następuje:
 
§1

1.      Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2011 roku zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pępowo.

2.       Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.

3.       Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi im środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i została sporządzona na podstawie protokołu oceny formalnej i merytorycznej wniosków sporządzonego przez Radę Sportu Gminy Pępowo.

 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.
 
§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt

                                                                                  /-/ Stanisław Krysicki

                                                                                                         
                                                                                                                  
 
Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2011

Wójta Gminy Pępowo

z dnia 08 września 2011 roku
 
 
 
 

Lista podmiotów, które otrzymują dofinansowanie realizowanych zadań z zakresu rozwoju  sportu na terenie Gminy Pępowo w 2011 roku

 
 

Nazwa podmiotu

siedziba

dyscyplina sportowa

Całość zadania

Kwota dofinansowania

Klub Sportowy „GROM” Czeluścin

Czeluścin

63-830 Pępowo

piłka nożna

2.000zł
2.000 zł
RAZEM
 
 
2.000 zł
2.000 zł
 
 
                                                                                                                             Wójt

                                                                                  /-/ Stanisław Krysicki

                                                                                                         
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: 17
Opublikowany dnia: 2011-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019