Projekt Programu współpracy Gminy Pępowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Działając na podstawie art. 5a ust 1 i 4  ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873; z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Pępowo z dnia 25 sierpnia 2010 r. Nr XXXV/263/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  uprzejmie proszę o zapoznanie się   z  projektem programu  współpracy  na rok 2012..

Uwagi, sugestie, opinie proszę przesyłać  pisemnie na adres urzędu  lub na skrzynkę                                                 e-mail   (usc@pepowo.pl)  do 10.10.2011  r.

Projekt Programu współpracy Gminy Pępowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 1
Postanowienia ogólne.
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1)Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Pępowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;
2)Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
3)Organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy;
4)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pępowo;
5)komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to Wydział Spraw Obywatelskich.
6)konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
7)dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
8)podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
9)zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy.

§ 2
Cel główny i cele szczegółowe programu

Celem głównym jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Pępowo a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Cele szczegółowe programu:
1)kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
a)organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,
b)rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
c)umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
d)promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e)zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
f)tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
g)tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w każdym aspekcie życia społeczności,
2)podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.
3)wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
4)realizację zadań publicznych określonych w ustawie.
5)prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.
6)uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

§ 3
Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:
1)pomocniczości i suwerenności stron: organ Gminy, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie, współpracują z podmiotami Programu, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2)partnerstwa: Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy;
3)efektywności: Gmina będzie dokonywało wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;
4)uczciwej konkurencji: Gmina będzie równorzędnie traktowało organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;
5)jawności: Gmina będzie dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy
z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych;
6)legalności: wszelkie działania gminy oraz podmiotów Programu odbywają się
w granicach i na podstawie przepisów prawa.

§ 4
Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są:
1)zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;
2)zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy do roku 2013;
3)zadania dotyczące promocji Gminy;
4)wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;
5)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2.Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 5 i 6 Programu.

§ 5
Formy współpracy

1.Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
1) zlecenie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na sfinansowanie jego realizacji,
2) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2.Poza finansowe – udzielenie wsparcia obejmuje następujące formy:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

§ 6
Zadania priorytetowe

Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2012 r. są zadania:
1) pomoc i integracja społeczna, w szczególności:
a)aktywizacja społeczna osób starszych;
2) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie:
a) spierania i promowania twórczości osób niepełnosprawnych,
b) wspierania i promowania twórczości zespołów amatorskich
3) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
b)wspieranie działań na rzecz utrzymywania i przedłużania sprawności fizycznej
osób starszych,
4) budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
a)promowanie wiedzy o samorządzie i samorządności wśród młodzieży,

§ 7
Okres realizacji programu

Program współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” obowiązuje od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 8

Sposób realizacji programu

1.W celu realizacji programu komórki organizacyjne Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:
1)przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert na realizację zadań ;
2)finansowanie wybranych ofert dotyczących realizacji zadań;
3)weryfikacja sprawozdań z finansowej i poza finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4)podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
5)udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy
z organizacjami;
2.Realizację Programu ze strony Gminy koordynuje Wydział Spraw Obywatelskich.

§ 9
Sposób oceny realizacji programu

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1)liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2)liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;
3)liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom;
4)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
5)liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje;
6)liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę;
7)stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu.
3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne sporządzi Wydział Spraw Obywatelskich.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.
§ 10
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.
Szacuje się, że na realizację programów zostanie przeznaczona kwota 13 000,00zł ( trzynaście tysięcy złotych)

§ 11
Informacje o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:
1)zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2)przygotowanie informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
3)spotkanie z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu w celu skonsultowania informacji uzyskanych na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
4)rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe;
5)opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych Urzędu;
6)skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz przesłanie do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
7)rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;
8)przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji.

§ 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1.W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wójt w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego oraz sekretarza.
2.Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
3.W drodze uchwał komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający głos jest przewodniczącego.
4.Komisja opiniuje złożone oferty, mając na względzie kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy .
5.Opinię w formie pisemnej, opisowej, zawierającą analizę każdego z kryteriów. Opinia zawiera rekomendację lub jej brak co do przyjęcia oferty.
6.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z opinią przedstawiony jest wójtowi.

 


Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: 12
Opublikowany dnia: 2011-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019