Ogłoszenie II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości-sprzętu rolniczego i materiałów budowlanych.

Data publikacji: 2012-02-03
Termin składania ofert: -------

Wójt Gminy Pępowo Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomości -sprzętu rolniczego i materiałów budowlanych.
OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
1. Przedmiotem sprzedaży są następujące maszyny:
Lp. Nazwa Rok produkcji Cena wywoławcza zł
1. Ciągnik Rolniczy Kołowy –Ursus MF 255 1988 14.072,00 zł
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza
marka SANOK D-3 Brak danych 665,50 zł
3. Samochód osobowy marki
Polski Fiat 126 p
1993 225,50 zł

4. Chłodnia do mleka Brak danych 225,50 zł
5. Wał gładki SG Brak danych 64,80 zł
6. Obsypnik ziemniaków WUK-UB Brak danych 36,00 zł
7. Siekacz do okopowych D-70 C Brak danych 20,50 zł
8. Siewnik do nawozów „KOS” Brak danych 214,00 zł
Razem : 15.523,80 zł
2.Materiały budowlane :

Lp.
Nazwa materiału
Jednostka miary
Ilość Zużycie
materiału
w %
Szacunkowa
Wartość
Materiału
(netto)
1. Cegła ceramiczna pełna Szt. 3.000 40 1.170,00 zł
2. Kamień budowlany granit łupany tony 22,50 0

3.960,00 zł
3. Kamień polny-gruz tony 24 0 360,00 zł
R A Z E M 5.490,00 zł
Słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł 00/100
3. Wartość rynkowa będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona przez rzeczoznawcę.
Sprzedaż powyższych ruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Przedmiot sprzedaży – sprzęt rolniczy można oglądać na terenie Urzędu Gminy (plac przy Urzędzie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12-14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Józef Grobelny tel; 603 473 801.Natomiast materiały budowlane składowane na działce siedliskowej nr.33, do obejrzenia na terenie posesji nr.82 w Gębicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Kazimierzem Cieplik tel; 604 875 660,
4.Przetarg odbędzie się w dniu 24 Lutego 2012 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6(sala posiedzeń).
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez każdego z uczestników wadium w wysokości :
- Ciągnik Rolniczy Kołowy-Ursus MF 255 - 1.000,00 zł
- Cegła ceramiczna pełna - 100,00 zł
- Kamień budowlany granit łupany - 300,00 zł
- Wadium na pozostały sprzęt rolniczy czy materiały budowlane
wynosi :20,00 zł,
Wadium płatne na konto Urzędu Gminy Pępowo w PKO BP O/Gostyń nr.konta:15102031210000650200048108 w terminie do dnia 20 lutego 2012 roku w taki sposób, aby w dniu 20 lutego 2012 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.
W dowodzie wpłaty wadium prosimy o wymienienie nazwy sprzętu lub materiału budowlanego na który wpłata zostało dokonana. Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
2.Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
a/dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełna treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk komputerowy).
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie przetargowe nie może wynosić mniej niż 5 %ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia sprzętu rolniczego lub materiałów budowlanych, płatną w terminie 3 dni po przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu ,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania ,unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Sprzęt rolniczy jak i materiały budowlane zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia ,ustalonej w drodze przetargu w terminie 3 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
4.Urząd Gminy w Pępowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych maszyn.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki


Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził: 15
Opublikowany dnia: 2012-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019