Zał. nr 1 do SIWZ
/zał. nr 1 do SIWZ/
WzórOświadczenie
w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177 z późn. zm.).Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
...................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam że:

  1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne.

  2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
...............................dnia ...................................
..........................................................
pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019