2007-06-29 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Babkowiacach


Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym.

 

             Na podstawie art. 37, ust. 1 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 )oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Wójt Gminy Pępowo

 Ogłasza

 

              Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 2a w miejscowości Babkowice, gm. Pępowo na działce o nr ew. 122/1 o pow.0,0825 ha. Nieruchomość jest własnością  Gminy Pępowo nie jest obciążona długami i ciężarami oraz posiada urządzoną  Księgę Wieczystą nr 23557, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu.

             Sprzedawany lokal mieszkalny składa się z : 2 pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i korytarza oraz posiada powierzchnię użytkową wynoszącą : 55,98 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi sprzedaż udziału : 5598/11161 części wspólnych budynku i urządzeń służących do wspólnego użytku oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działkę nr 122/1 o powierzchni 0.0825 ha  obręb Babkowice,

gm.  Pępowo.

Lokal wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne:

-instalacje energetyczną, wodociągową, gazową, odgromową oraz instalację kanalizacji sanitarnej z szambem bezodpływowym położonym na działce sąsiedniej

Nr.122/2.

Droga dojazdowa do nieruchomości-lokalu mieszkalnego o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza sprzedaży ( wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w gruncie): 34.904,00 zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery   00/100

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie do dnia 31 lipca 2007r.,

wadium w pieniądzu w wysokości 3.490 zł, na konto : Urzędu Gminy Pępowo- nr konta: 15102031210000650200048108, zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w terminie do dnia 31 lipca  2007 roku, w taki sposób aby w dniu 31 lipca 2007 roku, wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 500 zł. Przetarg w formie ustnej licytacji odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2007 roku, rozpoczęcie o godz.1000 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny okazać komisji przetargowej dowód wpłacenia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego- wypis z Rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym przez Sprzedawcę w zawiadomieniu. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż wciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Termin wpłaty ceny nabycia lokalu  do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. z zawarciem aktu notarialnego i wpisem do Księgi Wieczystej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pępowo w pokoju nr 13, tel.:0-65 5736308 wew.123. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                          /-/ Stanisław Krysicki


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019