ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 28 luty 2017 r.

Numer dokumentu: 8
Rok (4 cyfry): 2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 28 luty 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) i §1, §2, §5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach.
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
/-/ Stanisław Krysicki
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2017
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 28 luty 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Pępowo
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,
Skoraszewice 30B, 63 – 830 Pępowo

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej i spełnia określone wymagania,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późniejszymi zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zmianami).
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniającym określone wymagania w pkt. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3) Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
f) spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. b, e, g,i.

2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zmianami);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 ze zmianami);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami);
14) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach” na adres: Urząd Gminy w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo, w terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15 00 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Pępowie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pępowo.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Wójt
/-/ Stanisław Krysicki
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 8/2017
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 28 luty 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach

W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2017 roku pięcioletniej kadencji dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na dyrektora tej placówki, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami).
Dlatego podpisanie zarządzenia uważa się za zasadne.
Wójt
/-/ Stanisław Krysicki

Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: 17
Opublikowany dnia: 2017-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019