Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 7 maja 2019 r.

WRG.6722.2.2018


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pępowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2019 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo, w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach urzędowania oraz o możliwości złożenia uwag, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ug@pepowo.pl w terminie do dnia 4 lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pępowo.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak


Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2019-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019