Podatek od środków transportowych osób prawnych wnioski w sprawach umorzeń, odroczeń, rat

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 3114

Podatek od środków transportowych osób prawnych wnioski w sprawach umorzeń, odroczeń, rat

Podstawa prawna: art. 22, § 2, pkt.1, lit. “b”, art. 48, § 1, art. 67, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. Nr 28,poz.308 z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:


1. W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

- Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
- Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (opłaty skarbowej nie pobiera się)
- Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych
2. Załączniki:
- sprawozdanie finansowe (np. F-01, Rb-30)
- bilans
- deklaracje podatkowe opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
- w przypadku toczących się postępowań układo
wych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
- kopia planu wydatków rzeczowych (dot. jednostek budżetowych)
- informacji o pomocy udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku o udzielenie pomocy zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2000r. (Dz.U. Nr 60,poz.704) w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto (EDN) – dotyczy osób prawnych będących przedsiębiorcą
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzeni
a postępowania podatkowego

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu.
3. Złożenie wniosku nie wstrzymuje zapłaty podatku.

II. OPŁATY:


brak opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.
Wydział Finansów - Szlachetka Małgorzata


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 10
Opublikowany dnia: 2001-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-03 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019