Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1/2007

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

bez opłat

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych
2.Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży


Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji– pok. 14 – Irena Chajec

VI. UWAGI:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg. posiadanych zezwoleń.

W przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie lub nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym – następuje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od wydania decyzji o wtgaśnięciu zezwolenia


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Odbiór zezwolen odbywa się osobiście lub przez pełnomocnika.
Odwołanie od decyzji Wójta Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
:

1. Opłata podstawowa:
- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo
- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
- 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

2. Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

- 37.500 zł - dla napojów o zawartości pow. 4,5% - 18% alkoholu - opłata wynosi 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

- 77.000 zł - dla napojów o zawartości pow. 18% - opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

3. Terminy płatności:
- w przypadku nowego przedsiębiorcy – termin płatności następuje przed wydaniem zezwolenia
- I rata – do 31 stycznia
- II rata do 31 maja
- III rata do 30 września

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2003-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-01 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2007-09-28 wprowadzona przez: 6
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019