Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Gminy P Ę P O W O z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

Numer uchwały: 84
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała Nr XIII/84/2007
Rady Gminy P Ę P O W O
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 12.666.000 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12.466.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.893.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 14.582.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.789.463 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.616.946 zł,
b) dotacje 102.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 90.000 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.793.007 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.893.760 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.916.470 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90.000 zł;
2) celowe w wysokości 25.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) na zabezpieczenie poręczenia udzielonego Fundacji „Gościnna Wielkopolska” 15.000 zł.

§ 6. Dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 40.000 zł;
2) wydatki 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.032.540 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.916.470 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 399.600 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.916.470 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 40.000 zł, z tego:
1) gwarancji do kwoty 20.000 zł,
2) poręczeń do kwoty 20.000 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 30.000 zł.
§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek stałych i okresowych.

§ 13. Ustala się kwotę 1.600.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-01-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019