Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010 Numer ogłoszenia: 180443 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010 Numer ogłoszenia: 180443 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009

Data publikacji: 16.10.2009
Termin składania ofert: 30.10.2009

Pępowo: Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010
Numer ogłoszenia: 180443 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pępowo , ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, tel. 65 57 36 308, 348, faks 65 57 36 032.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym (kalendarzowym) 2010 w ilości 58 000 km. Zamówienie obejmuje: a)dowóz uczniów wraz z odwozem do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych), oraz zapewnienie opieki uczniom w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości miejsc : autokar nr 1 - minimum 52 miejsca, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym autokar nr 2 - minimum 52 miejsca, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) przez 39 tygodni ( z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji) średnio: - miesiące styczeń - czerwiec 2010 r. - 1450 km tygodniowo w godz. 6 45 do 15 35 - miesiące wrzesień - grudzień 2010 r. - 1450 km tygodniowo w godz. 6 40 do 15 35 Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z dostawą z wyprzedzeniem 7 - dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2010 r. na rok szkolny 2010/2011. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą. b)Zabezpieczenie sprzętu, kierowców i opiekunów umożliwiające bezkolizyjne wykonywanie zamówienia. Nomenklatura CPV - 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty potwierdzonej kserokopii licencji; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje). 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: a ) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów - minimum 2 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D, łącznie z badaniami psychotechnicznymi) i 2 opiekunów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z kopią prawa jazdy Kat. D (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykonanie nie mniej niż jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a więc o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) i potwierdzonej dokumentem, że została wykonana należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie dysponowanie co najmniej dwoma sprawnymi autokarami z minimum 52 miejscami, potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym, oraz autokarami rezerwowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów ( tj. właściwie oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) własnymi, dzierżawionymi, na podstawie umowy leasingu lub innej umowy uprawniającej do korzystania z autokarów, zawartej minimum na okres trwania umowy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopią aktualnego zaświadczenia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu (może być kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem badania technicznego) (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz b) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). 4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). 5) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 8) oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokumenty/37/2009.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pokój nr 10)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-10-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie