Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » WÓJT GMINY PĘPOWO OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

WÓJT GMINY PĘPOWO OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009

 
WÓJT GMINY PĘPOWO
OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU
 
 
Kwalifikacje i wymagania:
1.      uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego,
2.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
3.      niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie powstałym
w ramach programu ,,Moje Boisko ORLIK 2012”.

Wymagane dokumenty:
  1. umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie,
  2. oryginał kwestionariusza osobowego z  fotografią,
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania
    i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  7. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 grudnia 2009 r. do godz. 15oo
w Sekretariacie Urzędu lub listownie na adres Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6
 63-830 Pępowo, z dopiskiem „Animator". Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pępowo Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP (www.pepowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
 
 
Wójt
(-) Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2009-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie