Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie do 2 000 000 zł. Numer ogłoszenia: 86941 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie do 2 000 000 zł. Numer ogłoszenia: 86941 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

Data publikacji: 16/04/2010
Termin składania ofert: 30/04/2010

Pępowo: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie do 2 000 000 zł.
Numer ogłoszenia: 86941 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pępowo , ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, tel. 65 57 36 308, 348, faks 65 57 36 032.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie do 2 000 000 zł..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nt.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie do 2 000 000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/226/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 8 marca 2010 roku zostanie przeznaczony na realizację inwestycji: 1) budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie - do kwoty 1 200 000 zł. 2) przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie - do kwoty 800 000 zł. Kwota i waluta kredytu: 2 000 000 PLN (złoty polski). 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: 1) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od niewykorzystanej części kredytu. 2) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 5) Uruchomienie kredytu w transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 01.08.2010 r. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego : I transza w wysokości 1 400 000,00 PLN dnia 01.06.2010 r. , II transza w wysokości 600 000,00 PLN dnia 01.08.2010 r. 6) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. ; 7) Kwoty poszczególnych transz jak również ich terminy mają charakter orientacyjny i będą każdorazowo uzgadniane ; 8) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego; 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 10) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania; 11) Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej ; 3. Warunki spłaty kredytu: 1) Sposób spłaty kredytu: odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu; 2) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31.12.2010 r.; 3) Sposób spłaty kapitału: a) spłata kapitału w ratach, b) ilość rat kapitałowych 36, w tym: - 2011 r. 4 raty po 25 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2012 r. 4 raty po 25 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2013 r. 4 raty po 50 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2014 r. 4 raty po 50 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2015 r. 4 raty po 50 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2016 r. 4 raty po 50 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2017 r. 4 raty po 75 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2018 r. 4 raty po 75 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2019 r. 4 raty po 100 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. (przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.) 4) Oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa; 5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej; a) stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, powiększona o marżę wykonawcy; 6) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania; 7) Prowizje: prowizja od uruchomionej kwoty kredytu jest stała w umownym okresie kredytowania; 8) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni. 9) o wysokości stawki bazowej (WIBOR) w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie, 10) odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż 30 dnia miesiąca, 11) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty, 12) Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w bieżącym roku budżetowym gmina uzyska dochody w takiej wysokości, że zaciągnięcie kredytu nie będzie konieczne, Zamawiający nie dokona uruchomienia w pełnej wysokości środków kredytu. 13) Dopuszcza się środki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego). 14) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawców należy wykazać na druku - wzór oferty - stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Nomenklatura CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o V. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymieniony dokument składa każdy z nich): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) zezwolenie, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) albo inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej wydany na podstawie wcześniejszych przepisów w tym zakresie np. decyzji Prezesa NBP zezwalającej na prowadzenie działalności bankowej albo w przypadku banku państwowego akt prawny, na podstawie którego bank prowadzi działalność bankową; b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokumenty/37/2010
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pokój nr 10)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie