Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. budżetowych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. budżetowych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2011

 
Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

tel. 65 5736348, fax 65 5736032, e-mail : ug@pepowo.pl

strona internetowa: www.pepowo.pl

 
 

Wójt Gminy Pępowo

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. budżetowych

w Wydziale Finansów Urzędu Gminy.
 
 

1.     Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

1)     sporządzanie list płac pracowników

2)     prowadzenie kart wynagrodzeń

3)     roczne rozliczania pracowników

4)     ewidencja i rozliczanie podatku VAT

5)     rozliczanie opłat na rzecz PFRON

6)     prowadzenie ewidencji środków trwałych

7)     sporządzanie sprawozdań budżetowych

 

2.     Wymagania kwalifikacyjne:

1)     obywatelstwo polskie

2)     wykształcenie średnie ekonomiczne, pożądana specjalność: rachunkowość

3)     dobra znajomość rachunkowości budżetowej jednostek sfery budżetowej

4)     posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej 2 letni staż zawodowy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego

5)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie

w pełni z praw publicznych

6)     brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne

7)     znajomość języka angielskiego i niemieckiego

8)     dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows

( pakiet MS Office) i internetu

9)     umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz inicjatywa

 
 

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 6 ust 1,2,3 ustawy

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

 
Wymagania dodatkowe.

1)     dyspozycyjność

2)     prawo jazdy kat. B

 

3.     Oferty zawierające – wymagane dokumenty

1)     list motywacyjny z CV

2)     kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności

4)     kserokopie świadectw pracy

( kserokopie dokumentów wymagane w pkt. 3 i 4 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy)

5)     pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu praw publicznych

6)     pisemne oświadczenie o braku wyroku skazującego za przestępstwo umyślne

7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
prosimy przesłać na adres:
 
Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo 
 
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko referenta

ds. budżetowych „ lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godz. od 715 – 1500 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 22 kwietnia 2011r.
 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 
 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.

W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy

w godzinach pracy Urzędu ( 715 – 1500) tel. 65 5736305 lub 5736348

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.pepowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. 

 

                                                 Wójt Gminy

                                          /-/ Stanisław Krysicki
 
 
 
 
 
 
 
Pępowo, dnia 6.04.2011r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie