Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.

Data publikacji: 04.07.2011
Termin składania ofert: 12.07.2011

Pępowo: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.
Numer ogłoszenia: 182383 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pępowo , ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, tel. 65 57 36 308, 348, faks 65 57 36 032.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nt.: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł. zgodnie z Uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kwota i waluta kredytu: 1 325 600 PLN (złoty polski). 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: 1) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od niewykorzystanej części kredytu. 2) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 5) Uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy I transza w terminie do dnia 01.08.2011 r. w kwocie 620 000 zł. oraz II transza w terminie do dnia 30.09.2011 r. w kwocie 705 600 zł. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 25 grudnia 2020 r. ; 7) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania; 8) Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej ; 3. Warunki spłaty kredytu: 1) Sposób spłaty kredytu: odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu; 2) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 25 marca 2012 r.; 3) Sposób spłaty kapitału: a) spłata kapitału w ratach, b) ilość rat kapitałowych 36, w tym: - 2012 r. 4 raty po 30 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2013 r. 4 raty po 30 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2014 r. 4 raty po 40 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2015 r. 4 raty po 40 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2016 r. 4 raty po 40 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2017 r. 4 raty po 40 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2018 r. 4 raty po 40 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2019 r. 4 raty po 35 000 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. - 2020 r. 3 raty po 35 000 zł. i 1 rata po 40 600 zł. do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał. (przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 25 grudnia 2020 r.) 4) Oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa; 5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: a) stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M. 6) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 7) Prowizje: prowizja od uruchomionej kwoty kredytu jest stała w umownym okresie kredytowania. 8) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9) o wysokości stawki bazowej (WIBOR) w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie. 10) odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych. 11) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. 12) Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w bieżącym roku budżetowym gmina uzyska dochody w takiej wysokości, że zaciągnięcie kredytu nie będzie konieczne, Zamawiający nie dokona uruchomienia w pełnej wysokości środków kredytu. 13) Dopuszcza się środki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego). 14) Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy również rzeczywistą ilość dni w roku, tzn. 365/366 dni. 15) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawców należy wykazać na druku - wzór oferty - stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymieniony dokument składa każdy z nich): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) zezwolenie, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) albo inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej wydany na podstawie wcześniejszych przepisów w tym zakresie np. decyzji Prezesa NBP zezwalającej na prowadzenie działalności bankowej albo w przypadku banku państwowego akt prawny, na podstawie którego bank prowadzi działalność bankową; b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; - Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić również w przypadku: 1) niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku, 2) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia. - W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i ustalone jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku w wysokości..........punktów procentowych tj. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi ......% Wysokość stawki WIBOR 1M określona jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokumenty/37/2011
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pokój nr 10).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Zdjęcia dołączone:

   

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie