Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy

Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

                            O g ł o s z e n i e
o naborze na stanowisko
w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo tel. (065) 5736348, fax (065) 5736032
e-mail : ug@pepowo.pl ; strona internetowa: www.pepowo.pl
 
Wójt Gminy Pępowo
 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki odpadami
 w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy.
 
Informujemy, że w miesiącu lutym 2012r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pępowo był niższy niż 6 %.
 
1.                 Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1)    przygotowanie i wdrażanie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
2)    prowadzenie sprawozdawczości i kontroli wdrażania regulaminów
3)    prowadzenie i weryfikacja deklaracji dot. odpadów komunalnych
4)    prowadzenie rejestru w zakresie zbiórki odpadów komunalnych, ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków
5)    przygotowywanie dokumentacji i koordynacja realizacji planu gospodarki odpadami
6)    prowadzenie zadań związanych z ochroną zwierząt, schroniskami dla bezdomnych zwierząt 
 
     2.       Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie, pożądana specjalność
    administracja, ekonomia
3) posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej roczny staż
    pracy w administracji rządowej lub samorządowej
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
   w pełni z praw publicznych
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe
6) nieposzlakowana opinia
7) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę
    związaną ze stanowiskiem – ustawa o utrzymaniu czystości
    i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa o podatkach
    i opłatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, kodeks
    cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa
                   o samorządzie gminnym, instrukcja kancelaryjna oraz
                  umiejętność stosowania ich w praktyce,
8) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
    w stopniu co najmniej komunikatywnym
9) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska
    Windows ( pakiet MS Ofice) i korzystania z Internetu,
10) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
11) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
12) kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność
      i odpowiedzialność
 
       3. Wymagania dodatkowe.
1) dyspozycyjność,
1)    prawo jazdy kat. B
 
       4. Warunki pracy na stanowisku.
1) miejsce pracy: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
3) wymiar czasu pracy: pełen etat
4) termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2012r.
 
Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223,poz.1458 ze zmianami)
 
      5.      Oferty zawierające – wymagane dokumenty
          1) list motywacyjny
          2)  CV
3)  kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem przebiegu kariery
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności
5)    kserokopie świadectw pracy,
(kserokopie dokumentów wymienione w pkt. 4 i 5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy)
6)    pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych
7)    pisemne oświadczenie o braku wyroku skazującego za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
prosimy przesłać na adres:
 
Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
 
z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godz. od 715 – 1500
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012r.
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
 
W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy – w godzinach pracy Urzędu
( od 715 -1500) tel. (065) 5736305 lub 5736348.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pepowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
 
 
 
                                           Wójt Gminy
                                      Stanisław Krysicki
 
 
 
 
Pępowo, dnia 12.03.2012r.
 
 
 
  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie