Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Wójt gminy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy.

Wójt gminy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

 
 
O g ł o s z e n i e
o naborze na stanowisko
w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo tel. (065) 5736348, fax (065) 5736032
e-mail : ug@pepowo.pl ; strona internetowa: www.pepowo.pl
 
 
 
Wójt Gminy Pępowo
 
 
 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju wsi
 w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy.
 
Informujemy, że w miesiącu maju 2012r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pępowo był niższy niż 6 %.
 
1.  Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1)    Współpraca z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo, w tym współpraca z Wielkopolską Izbą Rolniczą  i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
2)    Prowadzenie archiwum urzędu.  
3)    Ochrona przed powodzią i suszą, w tym renowacja zbiorników wodnych małej retencji i melioracji.
4)    Ochrona wód i gospodarowanie wodami, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód i naruszeniem stanu wody na gruncie.
5)    Koordynacja produkcji roślinnej, współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa.
6)    Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.  
7)    Współpraca ze stacją chemiczno - rolniczą w zakresie badania gleb.
8)    Współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny, mediacje.
9)    Dyrektywa azotanowa – do czasu obowiązywania programu
10)   Gospodarowanie zasobami przyrody, w tym współudział w tworzeniu i utrzymywaniu form ochrony przyrody oraz rekultywacja gruntów rolnych.
11)   Udział w oględzinach drzew i krzewów oraz sporządzanie protokołu z wizji lokalnej.
12)   Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem  Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)i Aglomeracją Pępowo.
13)   Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.
14)   Wnioskowanie o udział w  programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym  realizowanych zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
15)   Prowadzenie spraw związanych z telekomunikacją oraz internetem szerokopasmowym.
16)   Współpraca z sektorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
17)   Prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych w rolnictwie, w tym udział w pracach komisji klęskowej(sporządzanie protokółów, przyjmowanie wniosków kredytowych).
 2.       Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,  specjalność rolnictwo, agronomia
3) posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej roczny staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) nieposzlakowana opinia
7) znajomość przepisów prawnych regulujących problematyk związaną ze stanowiskiem –  ustawa: o ochronie wód, ochronie zwierząt, ochronie przyrody i ochronie środowiska, ustawao finansach publicznych, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, instrukcja kancelaryjna oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
8) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
9) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows ( pakiet MS Ofice) i korzystania z Internetu,
10) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
11) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
12) kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność
 3. Wymagania dodatkowe.
1)    dyspozycyjność,
2)    prawo jazdy kat. B
 4. Warunki pracy na stanowisku.
1) praca w biurze i w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy
2) praca z monitorem ekranowym
3) wymagająca pełnej sprawności ruchowej związanej
    z przemieszczaniem się wewnątrz budynku jak i poza nim –   praca w terenie
4) pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze w obiekcie nie
    przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223,poz.1458 ze zmianami)
 
  5.      Oferty zawierające – wymagane dokumenty
          1) list motywacyjny
          2)  CV
          3)  kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej   
          4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
               uprawnienia  i umiejętności  
          5)  kserokopie świadectw pracy, (kserokopie dokumentów wymienione 
               w pkt. 4 i 5 powinny być potwierdzone  za  zgodność z oryginałem 
               przez uprawnione organy) 
          6)  pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych 
          7)  pisemne oświadczenie o braku wyroku skazującego za przestępstwo ścigane 
                 z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
          8)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 prosimy przesłać na adres:

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
 
z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa rozwoju wsi”  
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godz. od 715 – 1500  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2012r.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
 
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pepowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
 
                                                   
                                                             Wójt Gminy
                                                        Stanisław Krysicki
 
 
Pępowo, dnia 13.06.2012r.
 
  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie