Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2004-11-22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół.

2004-11-22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół.
Pępowo, dnia 22 listopada 2004 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2005

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo:Telefon: 0-65 5736-308
Telefax: 0-65 5736-032 Internet: adres : www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2pl.
Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128 , konto bankowe : PKO BP o/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro

III.SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO SIWZ
Na wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - bezpłatnie.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM
INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest : „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2005” w ilości 60000 km. Nomenklatura wg CPV - 60110000-2
Zamówienie obejmuje dowóz uczniów wraz z odwozem oraz zapewnieniem opieki uczniom w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości 42 miejsc siedzących, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) przez 40 tygodni (z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji) średnio 1500 km tygodniowo w godz. od 6.30 do 17.30 . Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z dostawcą z wyprzedzeniem 7-dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2005 r. na rok szkolny 2005/2006. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

  1. Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy.
  2. Przedstawią ofertę zgodną z “Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 95%
Średni wiek pojazdów przeznaczonych do wykonania usługi 5%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do 10 grudnia 2004 r. do godz. 9,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo , pokój nr 1 .
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2004 r. o godz. 9,10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo .

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - do 10 stycznia 2005 r.


                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                 /Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2004-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie