Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2005-03-17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług - Wykonanie robót geodezyjnych w 2005 r.

2005-03-17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług - Wykonanie robót geodezyjnych w 2005 r.
Pępowo, dnia 17 marca 2005 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług - „Wykonanie robót geodezyjnych w 2005 r.”

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo:Telefon: 0-65 5736-308
Telefax: 0-65 5736-032 Internet: adres : www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2pl.
Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128, konto bankowe : PKO BP o/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

II.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
III.SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO SIWZ
Na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza : 20 zł + 22 % podatek VAT.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM
INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geodezyjnych, polegających na wydzieleniu i ustaleniu granic działek wraz z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży oraz wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla gminy Pępowo w 2005 r.
Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
- załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mapy ewidencyjne.
Nomenklatura wg CPV - 74142120 -3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 15 kwietnia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

  1. Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy.
  2. Przedstawią ofertę zgodną z “Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”.

  1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
    Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.


IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Oferty należy składać w terminie do 4 kwietnia 2005 r. do godz. 9,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo , pokój nr 1 .
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 4 kwietnia 2005 r. o godz. 9,10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo .

  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

    Termin związania ofertą - do 4 maja 2005 r.

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                          /Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie