Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2005-11-30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.

2005-11-30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.
Pępowo, dnia 30 listopada 2005 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług:
„Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.”

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo:Telefon: 0-65 5736-308
Telefax: 0-65 5736-032 Internet: adres : www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2pl.
Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128 , konto bankowe : PKO BP o/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688
 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
III.SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO SIWZ
W siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub drogą pocztową.
Cena formularza - bezpłatny
IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM
INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości do 400 000 zł. , który zgodnie z Uchwałą Nr XXX/159/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 listopada 2005 r. zostanie przeznaczony na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy w 2005 r.
 • Określenie kodu CPV:
  66.13.00.00- 0 Usługi udzielania kredytu
 • Sposób zaciągnięcia kredytu:
  2.1 Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w pełnej wysokości w dniu podpisania umowy.
  2.2 Zamawiający może uruchomić kredyt w transzach, jednakże niezależnie od ilości transz Zamawiający uruchomi środki kredytu w wysokości do 400 000,00 zł do dnia 29 grudnia 2005 roku.
  2.3 Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych.
  2.4 Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od niewykorzystanej części kredytu.
  2.5 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego.
 • Warunki spłaty kredytu:
  • zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o stałą marżę banku,
  • o wysokości stawki bazowej (WIBOR) w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie,
  • odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż 30 dnia miesiąca,
  • termin spłaty kredytu: spłata nastąpi w 12 ratach - do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał. Pierwsza rata 30 marca 2006 roku i ostatnia 30 grudnia 2008 roku.
  • Ewentualna prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu,
  • Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty,
  • Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w bieżącym roku budżetowym gmina uzyska dochody w takiej wysokości, że zaciągnięcie kredytu nie będzie konieczne, Zamawiający nie dokona uruchomienia środków kredytu.
 • Wykonawca załączy do oferty projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający wymaga, by udzielenie kredytu w wysokości do 400 000 zł nie zostało powierzone podwykonawcom.


V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2005 r.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zmianami).
 3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
 4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty następujące: oświadczenia i dokumenty:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 1. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.)

 1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z dnia 9.02.2004 r. poz.177 ze zm.)Prawo zamówień publicznych.

 1. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z dnia 9.02.2004 r. poz.177 ze zm.) Prawo zamówień publicznych.


Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
VIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do 16 grudnia 2005 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo , pokój nr 1 .
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 16 grudnia 2005 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo .
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄZamawiający określa związanie ofertą do dnia 13 stycznia 2006 r.

                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki


2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie