Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2005-12-01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2006

2005-12-01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2006
Pępowo, dnia 1 grudnia 2005 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2006
I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo:Telefon: 0-65 5736-308
Telefax: 0-65 5736-032 Internet: adres : www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2pl.
Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128 , konto bankowe : PKO BP o/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688
  1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
III.SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO SIWZ
Na wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub drogą pocztową. Cena formularza - bezpłatnie.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM
INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie usługi „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym ( kalendarzowym) 2006” w ilości 55000 km.
Nomenklatura wg CPV - 60110000-2
a) Zamówienie obejmuje dowóz uczniów wraz z odwozem do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych), oraz zapewnienie opieki uczniom w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości miejsc siedzących:
autokar nr 1 - minimum 49 miejsc
autokar nr 2 - minimum 42 miejsca
przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) przez 40 tygodni (z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji) średnio:
-miesiące styczeń - czerwiec 2006 r. -1.388 km tygodniowo w godz. od 6.30 do 18,00
-miesiące wrzesień - grudzień 2006 r. 1.290 km tygodniowo w godz. od 7,00 do 17,00
Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z dostawcą z wyprzedzeniem 7-dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2006 r. na rok szkolny 2006/2007. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą.
b)Zabezpieczenie sprzętu, kierowców i opiekunów umożliwiające bezkolizyjne wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
VI. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zmianami).
  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
  1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.
IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%
  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do 19 grudnia 2005 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo , pokój nr 1 .
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2005 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo .
  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


Termin związania ofertą - do 17 stycznia 2006 r.

                                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                 /Stanisław Krysicki /
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie