Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona Środowiska » Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

(składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

- potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

 

- potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa wnioskodawcy (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy itp.),

 

- aktualna kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców,

 

- kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności

 

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – 107,00 zł

 

konto:

Nr konta bankowego PKO BP o/Gostyń

60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

 
Termin odpowiedzi

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
pokój nr 20, Aldona Konieczna, tel. 65 5758 997

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie , za pośrednictwem Wójta Gminy Pępowo.

Uwagi

Odbiór zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty

O formie decyduje wnioskodawca.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona Środowiska
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-01-12
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie