Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2006-05-09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic: Szkolnej, Promienistej i L. Mycielskiego w Pępowie

2006-05-09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic: Szkolnej, Promienistej i L. Mycielskiego w Pępowie


Pępowo, dnia 9 maja 2006 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic: Szkolnej, Promienistej i L. Mycielskiego w Pępowie.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: 0-65 5736311, Fax: 0-65 5736032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: ug@pepowo.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128, konto bankowe : PKO BP o/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688
 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
  Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro

  III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza: bezpłatny.

  IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM
  INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, na modernizację ulic: Szkolnej (ok. 900 mb), Promienistej (ok. 650 mb) i L. Mycielskiego (ok. 250 mb) w Pępowie, na którą składają się poniżej wymienione prace:

1.Wykonanie 5 egzemplarzy projektu technicznego modernizacji jezdni, modernizacji odwodnienia jezdni i chodników, modernizacji chodników.
2.Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3.Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich.
4.Uzyskanie uzgodnień wymaganych prawem budowlanym.
Nomenklatura CPV: 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

  VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy,
  zakończenie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

  VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
 • prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz
 • złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
 • posiada aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
 • złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
 • Wykonał co najmniej 1 usługę o porównywalnym zakresie i charakterze, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za realizowane zamówienie o podobnym charakterze rozumieć się będzie wykonanie prac projektowych z zakresu budowy lub modernizacji dróg a za porównywalną wielkość - usługę o wartości powyżej 15 tys. zł. (brutto)
 • wykaże, że posiada osoby, które posiadają wymagane uprawnienia, do projektowania w branżach obejmującym przedmiot zamówienia wymagane przepisami prawo budowlane oraz spełniające warunki ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Potwierdzenie uprawnień w/w osób w branżach, które obejmuje zamówienie oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Listy Inżynierów Budownictwa - obowiązkowo muszą być dołączone do oferty
 • oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie:
 • w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
 1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
  Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

  IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
  Cena 100%
 2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  Oferty należy składać w terminie do 25 maja 2006 r. do godz. 9,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo , pokój nr 1.
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2006 r. o godz. 9,10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.
 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 


                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie