Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2006-10-24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług:Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.

2006-10-24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług:Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.


                                                                                                                                                                    Pępowo, dnia 24 października 2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie usług:
„Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.”
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: 0-65 5736308, Fax: 0-65 5736032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128.
 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.pepowo.leszczynskie.net/inf,przetargi2006, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza: bezpłatny.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości do 800 000 zł., który zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/209/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 września 2006 r. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Sposób zaciągnięcia kredytu: Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w pełnej wysokości w dniu podpisania umowy. Zamawiający może uruchomić kredyt w transzach, jednakże niezależnie od ilości transz Zamawiający uruchomi środki kredytu w wysokości do 800 000,00 zł do dnia 20 grudnia 2006 roku. Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od niewykorzystanej części kredytu. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego.
Warunki spłaty kredytu: - zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o stałą marżę banku, - o wysokości stawki bazowej (WIBOR) w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie, - odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż 30 dnia miesiąca, - termin spłaty kredytu: spłata nastąpi w 16 ratach (po 50.000 zł każda) - do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał. Pierwsza rata 30 marca 2007 roku i ostatnia 30 grudnia 2010 roku. - Ewentualna prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu, - Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty, - Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w bieżącym roku budżetowym gmina uzyska dochody w takiej wysokości, że zaciągnięcie kredytu nie będzie konieczne, Zamawiający nie dokona uruchomienia w pełnej wysokości środków kredytu. Zamawiający wymaga, by udzielenie kredytu w wysokości do 800 000,00 zł nie zostało powierzone podwykonawcom. Wykonawca załączy do oferty projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego. Określenie kodu CPV: 66.13.00.00- 0 Usługi udzielania kredytu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie zamówienia nastąpi od daty podpisania umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. - zakończenie zamówienia nastąpi do dnia 20 grudnia 2006 r.
Pierwsza rata spłaty kredytu nastąpi od dnia 30 marca 2007 roku, a ostatnia 30 grudnia 2010 roku.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) oraz
- złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
- złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
- złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
 1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE Cena 100%
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do 3 listopada 2006 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo, pokój nr 1.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 3 listopada 2006 r. o godz. 9.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ - Nie przewiduje się
 2. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
  Nie przewiduje się
  XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA
  Nie przewiduje się

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie