Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PublicznegoSpecyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia Publicznego
(SIWZ)


DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI


przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)


Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: (0-65) 57-36 -305, (0-65) 57-36 -308, (0-65) 57-36 -311 Fax: (0-65) 57-36-032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128, konto bankowe: PKO BP O/Gostyń nr konta 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, na wykonanie usług: „Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.”
 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro (dział II, rozdział 3, oddział 1 ustawy)

 1. Opis przedmiotu zamówienia3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości do 800 000 zł. , który zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/209/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 września 2006 r. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3.2. Sposób zaciągnięcia kredytu:
3.2.1 Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w pełnej wysokości w dniu podpisania umowy.
3.2.2 Zamawiający może uruchomić kredyt w transzach, jednakże niezależnie od ilości transz Zamawiający uruchomi środki kredytu w wysokości do 800 000,00 zł do dnia 20 grudnia 2006 roku.
3.2.3 Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych.
3.2.4 Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od niewykorzystanej części kredytu.
3.2.5 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego.
  1. Warunki spłaty kredytu:
  1. zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o stałą marżę banku,
  2. o wysokości stawki bazowej (WIBOR) w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie,
  3. odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż 30 dnia miesiąca,
  4. termin spłaty kredytu: spłata nastąpi w 16 ratach (po 50.000 zł każda) - do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał. Pierwsza rata 30 marca 2007 roku i ostatnia 30 grudnia 2010 roku.
  5. Ewentualna prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu,
  6. Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty,
  7. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w bieżącym roku budżetowym gmina uzyska dochody w takiej wysokości, że zaciągnięcie kredytu nie będzie konieczne, Zamawiający nie dokona uruchomienia w pełnej wysokości środków kredytu.
  1. Zamawiający wymaga, by udzielenie kredytu w wysokości do 800 000,00 zł nie zostało powierzone podwykonawcom.
  2. Wykonawca załączy do oferty projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego.

Określenie kodu CPV:
66.13.00.00- 0 Usługi udzielania kredytu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w całości zostało wykonane przez wykonawcę samodzielnie z wyłączeniem podwykonawców.


4. Termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie zamówienia nastąpi od daty podpisania umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- zakończenie zamówienia nastąpi do dnia 20 grudnia 2006 r.
Pierwsza rata spłaty kredytu nastąpi od dnia 30 marca 2007 roku, a ostatnia 30 grudnia 2010 roku.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) oraz
- złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
- złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
- złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.);
c) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
d) oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę wraz z datą, pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej . W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ w ppkt a) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt. a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.2. stosuje się odpowiednio.
Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
6.4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych - dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.


6.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenia( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia przez każdego z nich):
a) w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W/w oświadczenie można złożyć na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub druku własnym wykonawcy.

b)Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie można złożyć na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub druku własnym wykonawcy.

c)Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuje ją bez zastrzeżeń (treść oświadczenia zawarta jest we wzorze druku oferty ).


7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
7.1. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: pepowo@o2.pl Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl
7.3. Zamawiającym jest Gmina Pępowo z siedzibą 63-830 Pępowo. Adresem do korespondencji jest Urząd Gminy Pępowo, 63-830 Pępowo ul. St. Nadstawek 6 tel.0-65 5736-305, 5736-311, 5736-308; fax 0-65 5736-032 e-mail: pepowo@o2.pl
  1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty, były kierowane wyłącznie na adres wskazany powyżej. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
  2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
  3. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja może zostać wydana osobiście wykonawcy „za potwierdzeniem” lub wysłana za pośrednictwem poczty.
  4. Koszt egzemplarza SIWZ jest bezpłatny.
  5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
  6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
  8. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ na warunkach opisanych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zebrania wykonawców.
  10. Wszelkie kontakty pomiędzy wykonawcami a zamawiającym prowadzone będą zgodnie z art. 38 ustawy.
  11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
mgr Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
inż. Henryk Mikołajczak - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz
mgr Katarzyna Kmiecik - Rosa - referent ds. unijnych i zamówień publicznych

8. Wymagania dotyczące wadium
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

9. Termin związania ofertą:
Zamawiający określa termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1.Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
10.2.Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie lub komputerze).
10.3.Strony oferty razem z załącznikami stanowiącymi integralną jej część powinny być ponumerowane, wszystkie stronice oferty przy numerze strony oraz ewentualnie miejsca gdzie naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.4.Zaleca się aby wykonawca zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
10.5.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Oferta musi być złożona zmawiającemu w zaklejonym lub zszytym nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być opatrzone następującym napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.” nie otwierać przed godz. 9.10 w dniu 3 listopada 2006 r.
Opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno także posiadać dodatkowe oznaczenia : nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu ( dopuszcza się odcisk pieczęci).
10.6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.7.W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.8.Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.9.Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ( np. w formie konsorcjum) musi spełniać następujące wymagania :
- z dokumentu powinny wynikać zasady współpracy, zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w czasie i po zakończeniu wykonywania zamówienia.
a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą dokument określający strony konsorcjum, sposób ich współdziałania, okres działania konsorcjum , cel działania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, wobec zamawiającego wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność.
b) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego ,każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.1-9.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy konsorcjum albo zostać przedłożona oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
e) Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu podmiotów występujących wspólnie nastąpi zgodnie z wyjaśnieniami określonymi przy każdym z warunków.
f) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
g) Ofertę, kosztorys ofertowy, dokument dotyczący konsorcjum, informacje o podwykonawcach upoważnienie do podpisania oferty i dokumenty wadialne oferenci występujący w konsorcjum składają wspólnie a pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być złożone oddzielnie przez wszystkich wykonawców uczestników konsorcjum.


11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1.Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 3 listopada 2006 r. o godz. 9.00 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pępowie (pokój nr 1). Składający ofertę otrzyma potwierdzenie jej złożenia. Każda oferta otrzyma numer identyfikacyjny. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin złożenia liczony będzie termin faktycznego jej wpływu do Urzędu Gminy, a nie termin nadania.
11.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2006 r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego w sali posiedzeń. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.3.Oferenci nieobecni na otwarciu ofert mają prawo zwrócić się o przesłanie protokołu z otwarcia ofert.
11.4.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści ( art. 87 ustawy).
11.5.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 oraz art. 88 ustawy).
11.6.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli (art. 89 ustawy) :
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę należy obliczyć w oparciu o druk Kalkulacji kosztów kredytu, będący załącznikiem do druku oferty. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z warunków przyszłej umowy. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.


13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, za parametry najkorzystniejsze, w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100 pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria:

Cena 100%

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszej specyfikacji.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.
P = Pc
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Punktacja:
punkty za cenę:
Pc = ( Cn : Co ) x 100 pkt. x 1,00
gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert
Co - cena danego oferenta

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom określonym w ustawie o Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
14.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
14.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
14.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza w/w informacje, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.4. Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu zamawiający zawiadomi wykonawcę, który wygrał przetarg o terminie i miejscu podpisania umowy (art. 94 ustawy.)

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Na podstawie art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Wykonawca załączy do oferty projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 ust. 1ustawy) przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
  2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu (art. 179 ust. 2 ustawy).
  3. W myśl art. 4a. ust. 1. ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.
  4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna. Protest wnosi się do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej.
  5. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  6. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.
  7. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
  9. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
  10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

17.10.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ppkt. 17.9.;
17.10.2. do upływu terminów, o których mowa w ppkt. 17.6. , jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
17.12. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
17.13. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

18. Informacje uzupełniające
  1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępnianie nie uczestniczącym w postępowaniu.
  2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w artykule 93 ustawy. O fakcie unieważnienia zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział.
  4. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego jest jawne.
  5. Oferty są jawne z chwilą ich otwarcia.
  6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
  7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.


19. Postanowienia końcowe
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
Zamawiający zaleca, aby zastrzeżenia o niejawnej części oferty były umieszczone na formularzu oferty a informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych części oferty z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa.
Ujawnianie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 • zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 • zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
 • zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,
 • zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzenie kopii odpłatnie (0.30 zł. za 1 stronę) lub odpisów protokołu wraz z załącznikami,
 • udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania,
 • zamawiający prześle na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

20. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
20.1. Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w trybie art. 22 ustawy
20.2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w trybie art. 24 ustawy
20.3. Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego wraz z kalkulacją kosztów
kredytu


                                                                                                        Zatwierdzam,
Pępowo, dnia 24 października 2006 r.                                            Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                         /-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie