Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2006-11-03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na: Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2007

2006-11-03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na: Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2007


Pępowo, dnia 3 listopada 2006 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2007”


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: 0-65 5736308, Fax: 0-65 5736032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: pepowo@o2.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128.
 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.pepowo.leszczynskie.net/inf,przetargi2006, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty.
Cena formularza: bezpłatny.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Dowożenie uczniów do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym (kalendarzowym) 2007” w ilości 55 500 km.
1. Zamówienie obejmuje:
 1. dowóz uczniów wraz z odwozem do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych), oraz zapewnienie opieki uczniów w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości miejsc:
  autokar nr 1 - minimum 52 miejsca
  autokar nr 2 - minimum 52 miejsca
  przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) przez 38 tygodni (z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji) średnio:
  - miesiące styczeń - czerwiec 2007 r. - 1428 km tygodniowo
  w godz. 7.00 do 15.20
  - miesiące wrzesień - grudzień 2007 r. - 1428 km tygodniowo
  w godz. 7.00 do 15.20
  Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z wykonawcą z wyprzedzeniem 7 - dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2007 r. na rok szkolny 2007/2008. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą.
 2. Zabezpieczenie sprzętu, kierowców i opiekunów umożliwiające bezkolizyjne wykonywanie zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie zamówienia nastąpi w terminie 02.01.2007 r.
2) zakończenie zamówienia nastąpi w terminie 31.12.2007 r.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
  1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  a) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) .
  Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty potwierdzonej kserokopii licencji;
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz
  c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje).
  1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  a) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
  Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów - minimum 2 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D, łącznie z badaniami psychologicznymi) i 2 opiekunów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z kopią prawa jazdy Kat. D.
  b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
  Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykonanie nie mniej niż jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a więc o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) i potwierdzonej dokumentem, że została wykonana należycie.
  c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
  Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie dysponowanie co najmniej dwoma sprawnymi autokarami z minimum 52 miejscami, oraz rezerwowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów ( tj. właściwie oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) własnymi, dzierżawionymi, na podstawie umowy leasingu lub innej umowy uprawniającej do korzystania z autokarów, zawartej minimum na okres trwania umowy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopią aktualnego zaświadczenia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu (może być kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem badania technicznego) oraz
  d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
  1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
  a) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
  1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
  b) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.
IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do 16 listopada 2006 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo, pokój nr 1.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2006 r. o godz. 9.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ - Nie przewiduje się
 2. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
  Nie przewiduje się
 3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA
  Nie przewiduje się

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                              /-/Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie