Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » WÓJT GMINY PĘPOWO OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

WÓJT GMINY PĘPOWO OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2015

WÓJT GMINY PĘPOWO

OGŁOSZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

 

Kwalifikacje i wymagania:

1.     kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych,

2.     obywatelstwo polskie

3.     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4.     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na nowopowstałym kompleksie sportowym w Skoraszewicach, w okresie od 15 czerwca do 15 listopada br., od wtorku do soboty, w wymiarze 30 godzin tygodniowo.


Wymagane dokumenty:

  1. umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie,
  2. kwestionariusz osobowy z  fotografią,
  3. dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
  4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora,
  5. udokumentowana wiedza z zakresu pierwszej pomocy,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych.


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 27 maja 2015 r. do godz. 15oo
w Sekretariacie Urzędu lub listownie na adres Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, z dopiskiem „Animator". Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pępowo. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP (www.pepowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.

 

                                                                                                                            Wójt
                                                                                                               (-) Stanisław Krysicki

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2015-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie