Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » 2007-04-13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Kruszenie kamieni i gruzu

2007-04-13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Kruszenie kamieni i gruzu


Pępowo, dnia 13 kwietnia 2007 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie usług: „Kruszenie kamieni i gruzu”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pępowo, w imieniu której postępowanie prowadzi Urząd Gminy Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, Telefon: 0-65 5736311, Fax: 0-65 5736032 Internetowy adres: www.pepowo.pl e-mail: ug@pepowo.pl Regon : 000541144 , NIP : 696-00-13-128.
  1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro

III.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.pepowo.leszczynskie.net/inf,przetargi2007, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty.
Cena formularza: bezpłatny.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest przekruszenie około 4.000 ton kamieni i gruzu o składzie około 35% kamieni i 65% gruzu na frakcję do 90 mm niesortowanego kruszywa. Pokruszony materiał należy złożyć w tym samym miejscu w taki sposób, aby umożliwić końcowy obmiar kruszywa. Podana w opisie przedmiotu zamówienia ilość kamieni i gruzu jest orientacyjna i wyliczona została na podstawie szacunku objętościowego, przy założeniu, że 1 m3 surowca waży 1,6 tony. Zamawiający zastrzega, że dokładny zakres wykonanej usługi obliczony zostanie po jej wykonaniu. Tłuczeń należy usypać w geometryczną bryłę, której objętość będzie możliwa do wyliczenia. Waga potłuczonego surowca zostanie ustalona mnożąc objętość przez 1,6.

Nomenklatura CPV: 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie zamówienia nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
- zakończenie zamówienia nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz
  2. złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  1. złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
a) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
b) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów.
  1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.


IX.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%

X.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2007 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo, pokój nr 1.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2007 r. o godz. 9.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pępowo.

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ - Nie przewiduje się

XIII.INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Nie przewiduje się

XIV.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA
Nie przewiduje się


                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                 /-/ Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie